ผลการค้นหา

Tag: MOU

กระทรวง ศธ. และ อว. ผนึกกำลัง 4 พันธมิตรด้านการศึกษา พัฒนาผู้เรียน ผู้สอน เติมทักษะด้าน AI ควบคู่จริยธรรมการนำไปใช้ประโยชน์จาก AI

ความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการสอนปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสถาบันการศึกษา

เนคเทค สวทช. ผนึกกำลังเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะนักวิทย์ฯ ด้วย KidBright Education Platform

หวังดัน “Suratthani Model , บอร์ด KidBright” ต่อยอดความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและชุมชน

เนคเทค สวทช. MOU คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.

เนคเทค สวทช. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 หน่วยงาน MOU พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต (Manufacturing System Integration Engineer) จัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

สวทช. ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต (Manufacturing System Integration Engineer) เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

เบทาโกร จับมือ เนคเทค สวทช. นำดิจิทัลเทคโนโลยี หนุน R&D เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

ก้าวสำคัญของนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงทางด้าน Smart Food Factory 4.0 & AgriTech Excellence

สวทช. ผนึกกำลัง มข. ลงนามความร่วมมือเสริมแกร่งทางวิชาการเดินหน้าวิจัย สร้าง และขยายนวัตกรรมการตรวจโรควัณโรค

ลงนามความร่วมมือระหว่าง สวทช.กับ มข และกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเรื่องเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อยุติวัณโรคเนื่องในวัน World TB Day 2023

ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน จับมือร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP หวังยกระดับสินค้าเกษตรไทย สร้างรายได้ ขยายตลาด ด้วยฐานข้อมูล

พิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP มุ่งยกระดับสินค้าเกษตรของไทย ด้วยฐานข้อมูลทางการเกษตร และฐานข้อมูลการตลาดจากความต้องการซื้อขายสินค้าเกษตร

เนคเทค สวทช. จับมือ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมวิจัยพัฒนานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มศักยภาพสำนักงานฯ

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

3 หน่วยงาน MOU พัฒนาแพลตฟอร์ม CCTV ใช้ Image Processing & AI เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย จ.เชียงใหม่

การนามพัฒนาแพลตฟอร์มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพร่วมกับ AI มุ่งดูแลการจราจร เฝ้าระวังอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

คูโบต้า ผนึก เนคเทค สวทช. ขยายผลนวัตกรรมระบบจัดการน้ำ (HandySense) สู่ ‘คูโบต้าฟาร์ม’ พื้นที่สาธิตเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่

ใช้ระบบ HandySense ระบบเกษตรอัจฉริยะควบคุมการเพาะปลูก บริเวณโซนเกษตรทฤษฎีใหม่ คูโบต้าฟาร์ม เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ให้ถึงมือเกษตรกรและชุมชนโดยรอบ