รักษ์น้ำ RakNam

Facebook
Twitter
raknam 
รักษ์น้ํา เป็นระบบพยากรณ์และจําลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ําเค็ม โดยมุ่งเน้นบริหารจัดการแบบ area-based เป็นหลัก โดยระบบรักษ์น้ํามีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่ 1) Monitor 2) Forecast 3) Scenario 4) Optimize ระบบรักษ์น้ําสามารถนําไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการปัญหา การรุกล้ำของน้ําเค็มในพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่สอดคล้องกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
R-Monitor
แสดงข้อมูลคุณภาพน้ํา ปริมาณน้ําท่า ปริมาณน้ําฝนและน้ําขึ้น-น้ําลง จากสถานีตรวจวัดในพื้นที่
R-Forecast
คํานวณผลพยากรณ์ความเค็มครอบคลุมทั้งลําน้ําและน้ําขึ้น-น้ําลงล่วงหน้า 7 วัน โดยอัตโนมัติและมีความแม่นยําสูง
R-Scenario
สนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ําเค็มให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
R-Optimize
หาแนวทางการจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ําเค็มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์
raknam 
raknam 

วิจัยพัฒนาโดย

ทีมวิจัยการจําลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (DSS)
กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะ์ (DSARG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)
อีเมล : sirod.sirisup[at]nectec.or.th
โทร. 0 2564 6900 ext. 2276
ให้บริการข้อมูลแล้วที่…
https://chaophraya.lsr.nectec.or.th