Z-Size Ladies II: BMI Timeline & โปรแกรมจําลองรูปร่างของสตรี แบบ 3 มิติ

Facebook
Twitter
ปัจจุบันภาวะอ้วนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว สตรีท่ีอยู่ในภาวะอ้วน จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเบาหวาน และมีแนวโน้มภาวะความดันโลหิตสูงในระยะต้ังครรภ์ นํามาซึ่งการผ่าตัดทารกออกทางหน้าท้องและคลอดก่อนกําหนดได้ ดังนั้นการควบคุมน้ําหนักก่อนและระหว่างการตั้งครรภ์ จึงเป็นเรื่องสําคัญของสตรีที่วางแผนตั้งครรภ์ทุกท่าน

โปรแกรม Z-Size Ladies II จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบของ BMI Timeline และสามารถจําลองโมเดลรูปร่างของสตรี 3 มิติ สําหรับสตรีทั่วไป สตรีมีครรภ์ และสตรีหลังคลอด แบบ Real time พร้อมทั้งบ่งบอกสัดส่วนของรูปร่างได้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในตัวของสตรี และเป็นหนทางหนึ่งที่กระตุ้น ให้สตรีป้องกันพฤติกรรมภาวะน้ําหนักเกินตลอดช่วงเวลาการตั้งครรภ์และเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีในระยะยาวได้

zsizeladiesII

 

zsizeladiesII

 

คุณลักษณะ

  • เป็น Web Application แบบ Responsive Web เปิด ให้บริการท่ี https://zsize.openservice.in.th
  • ผู้ใช้สามารถจําลองโมเดลรูปร่างของตัวเองใน 3 มิติทั้งในช่วงเวลาปกติ ตั้งครรภ์ และหลังคลอด ได้แบบ real-time และ online โดยอาศัยเพียงข้อมูลน้ําหนัก ส่วนสูง และอายุครรภ์เท่านั้น โปรแกรมจะทําการคํานวณและสร้างโมเดลรูปร่างใน 3 มิติ ให้เห็นพร้อมทั้งทํานายสัดส่วนรอบอกรอบเอวรอบสะโพกรอบแขน รอบขา และความยาวขาได้
  • ผู้ใช้สามารถจําลองภาพใบหน้าของตนเองที่BMIต่างๆได้ สามารถพิมพ์บันทึก และ Share บน Facebook ได้

จุดเด่น/ประโยชน์ของเทคโนโลยี

  • มีข้อมูลจากงานวิจัยข้อมูลแม่ตั้งครรภ์ 587 ชุด ข้อมูลแม่หลังคลอด 503 ชุด และฐานข้อมูลของ SizeThailand 6,767 ชุด และจําลองใบหน้า ที่ BMI ต่าง ๆ
  • ช่วยให้สตรีทั่วไปตั้งครรภ์และหลังคลอดมีแรงจูงใจในการควบคุมน้ําหนัก

ขอบเขต/ข้อจํากัดการใช้งาน

สามารถรันผ่าน Web browsers ที่รองรับ WebGL ได้เท่านั้น

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

  • กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม
  • สถานพยาบาล และสถาบันการศึกษา

สถานภาพการพัฒนา

  • ผ่านการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง สตรีตั้งครรภ์ และสตรีหลังคลอด ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  • ผ่านการรับรองจริยธรรมโครงการวิจัยในมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว

หน่วยงานพันธมิตร

คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิจัยพัฒนาโดย

ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU)
กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
อีเมล: chanjira.sinthanayothin[at]nectec.or.th
โทร. 0 2564 6900 ต่อ. 2254