บทความพิเศษ

NECTEC-ACE 2022 | กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมเป็นสื่อกลางนำเทคโนโลยีดิจิทัลจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ลงสู่การพัฒนาเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมฉายภาพบทบาทการเติมเต็มระบบนิเวศเทคโนโลยีให้เติบโตภาคเกษตรในงาน NECTEC-ACE 2022 ในหัวข้อ “นโยบายและแนวทางการส่งเสริมประยุกต์ใช้เกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีดิจิทัล”

NECTEC-ACE 2022 | ธ.ก.ส. ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ

พิธีเปิดงานเวที NECTEC-ACE 2022 ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ฉายภาพการส่งเสริมภาคการเกษตรไทยภายใต้บทบาทของ ธ.ก.ส. ผ่านบรรยายเรื่อง “ยกระดับการใช้นวัตกรรมการเกษตร ด้วย Agri-FinTech เพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคการเกษตร”

NECTEC-ACE 2022 | กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม”

กรมพัฒนาที่ดิน พันธมิตรร่วมจัดงาน NECTEC-ACE 2022 นำเสนอเรื่องราว “ดิน อัจฉริยะ : แม่น & Match” บทบาทและวิสัยทัศน์ที่มุ่งเป็นองค์การอัจฉริยะทางดินเพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม

เนคเทค สวทช. จะไม่หยุดพัฒนา “ฐานรากเทคโนโลยีดิจิทัล” เพื่ออนาคตที่ดีของเกษตรกรไทย และคนไทยทุกคน

เรื่องราวการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรของเนคเทค สวทช. ผ่านการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ก่อร่างสร้างแก่น เกษตรดิจิทัล: Building the Digital Agriculture Infrastructure” โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช.