MENU
Banner

เนคเทคร่วมแสดงผลงาน ในงานมอบรางวัล “ทุนหมุนเวียนดีเด่น” กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปี 2562

2019-award-tpmap-emenscr

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี เนคเทค-สวทช. โดย ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์, ดร.อานนท์ แปลงประสพโชค, ดร.นวพร สุรัสวดี และทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ เข้าร่วมงานและจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและบริหารประเทศ ได้แก่

2019-award-tpmap-emenscr
TPMAP : Thai People Map and Analytics Platform
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า สามารถใช้ระบุปัญหาความยากจน 5 มิติ ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ รายได้ ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการรัฐลงลึกตั้งแต่ระดับประเทศ ถึงระดับรายบุคคล ทำให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น สามารถออกแบบนโยบายในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้
2019-award-tpmap-emenscr
eMENSCR
ระบบรายงานการติดตามและประเมินผลของ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับต่างๆ ของประเทศ เป็นช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ใช้ในการรายงานโครงการและผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลจากระบบใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
2019-award-tpmap-emenscr

ในงานนี้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สวทช. โดย ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้รับมอบ 3 รางวัล คือ

  • รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น
  • รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น
  • รางวัลผู้บริหารดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้จากการประเมินผลกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-award-tpmap-emenscr
2019-award-tpmap-emenscr
2019-award-tpmap-emenscr
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว