ทีม SAI เนคเทค เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน Big Data & AI ในสัมมนากองทัพอากาศ

Facebook
Twitter

20 มีนาคม 2566 ณ หอสมุดกองทัพอากาศ : ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค โดย ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ (หัวหน้าทีมวิจัย) ดร.ณัฐพงษ์ แสงเลิศศิลปชัย (นักวิจัย) และคุณปรเมษฐ์ ธันวานนท์ (ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในงาน “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นกองทัพอากาศดิจิทัล” ให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอ. จำนวน 60 คน (ชั้นยศ เรืออากาศตรี – นาวาอากาศเอก) และนายทหารที่กำลังศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 คน โดย พล.อ.ท.วิเชียร  เรืองพระยา เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ กล่าวเปิดการสัมมนา

ทีม SAI บรรยายในหัวข้อ “พลังแห่งเทคโนโลยีข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Big Data & AI) สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืน” แบ่งเป็น 3 เรื่องย่อย ดังนี้

  • ดร.สุทธิพงศ์ บรรยายเรื่อง ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ได้อธิบายถึงที่มาของโครงการและความร่วมมือกับสภาพัฒน์ การออกแบบระบบและวิธีการทำงาน การวางโครงสร้างของระบบ การสื่อสารเรื่องนิยามตามหลักความยากจนหลายมิติและที่มาของข้อมูลตั้งต้น การนำระบบไปใช้งานจริงซึ่งหน่วยงานรัฐในพื้นที่สามารถแบ่งปันข้อมูลปัญหาและการช่วยเหลือลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมถึงได้ให้ข้อคิดในการนำข้อมูลและเทคโนโลยีไปใช้งาน
  • ดร.ณัฐพงษ์ บรรยายเรื่อง ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-Logbook) โดยแนะนำภาพรวมของระบบและการใช้งาน ส่วนประกอบหลักในระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
  • คุณปรเมษฐ์ บรรยาย ระบบขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูล (SME-GP) โดยแสดงภาพรวมของระบบ แนวคิดในการวางโครงสร้าง การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ การจัดเก็บ-เชื่อมโยงข้อมูล พร้อมยกตัวอย่างการนำ Big data และ AI เสริมประประสิทธิภาพการทำงานในระบบ ได้แก่ ระบบตรวจสอบภาพไม่เหมาะสม : NSFW (Not save for work) Image Classification ระบบการแนะนํารหัสสินค้าและ บริการ (UNSPSC Suggestion) และ ระบบการค้นหาสินค้า บริการและ สถานประกอบการ (Shopping Search Engine) นอกจากนี้ยังแนะนำ “AI for Thail” แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย ให้แก่ผู้เข้าอบรมอีกด้วย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของกองทัพอากาศ โดยกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม ผลักดันและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับคุณภาพไปสู่กองทัพอากาศในระดับชั้นนำ