ผลการค้นหา

Tag: Big Data

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สสว. จัดอบรมระบบขึ้นทะเบียน Thai SME-GP เบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่

อบรมระบบขึ้นทะเบียน Thai SME-GP เบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่ สสว. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ เนคเทค สวทช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เสริมแกร่งด้านการพิสูจน์หลักฐานและวินิจฉัยคดี

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ X เนคเทค สวทช. ผนึกกำลังขับเคลื่อนฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล เพิ่มขีดความสามารถพิสูจน์หลักฐาน สร้างความยุติธรรมการวินิจฉัยคดี

NECTEC ACE – Online Series EP2 | TPMAP: BIG DATA กับการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ท่ามกลางความท้าทายของการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ข้อมูลจาก TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ซึ่งปัจจุบันถูกใช้งานแล้ว 73 จังหวัด จะช่วยขจัดและแก้ไขปัญหาความยากจนของคนไทยได้อย่างไร?

ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ (KEA)

เทคโนโลยีสำคัญที่มีผลต่อความก้าวหน้าของประเทศอย่างหนึ่งก็คือเทคโนโลยีการคาดการณ์อนาคตที่จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีด้านการประมวลผลข้อมูล ซึ่งจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลปริมาณมากและมีความถูกต้องสูง ประเทศไทยเองมีข้อมูลที่ได้จากภาครัฐและแหล่งสาธารณะมีปริมาณไม่น้อย แต่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและมีความถูกต้องพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะข้อมูลด้านพื้นที่ (GeoSpatial) และข้อมูลด้านเครือข่าย (Social Network) นอกจากนี้เทคโนโลยีด้าน cloud ก็มีส่วนอย่างมากที่ช่วยสนับสนุนและรองรับข้อมูลปริมาณมหาศาลโดยเฉพาะในกรณีที่ขาดแคลนบุคลากรผู้ดูแลระบบและทรัพยากรเครื่อง server ทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ คุ้มการลงทุนและมีความน่าเชื่อถือสูง ระบบการจัดการข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและการเรียนรู้จากข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์บน Cloud จึงเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยและส่งผลต่อความก้าวหน้าและความยั่งยืนของประเทศ ปัญหาต่างๆเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีทีมวิจัยที่จะมาจัดการชั้นข้อมูลปริมาณมหาศาล ให้พร้อมใช้งาน ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลในมิติต่างๆ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีและแอปพิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นและความต้องการของประเทศในการกำหนดแนวทางและนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ พร้อมทั้งรองรับการเข้าใช้งานจากบุคคลทั่วไปและสามารถขยายผลไปถึงความต้องการของภาคเอกชนได้ สารบัญ วิสัยทัศน์ เป็นทีมวิจัยด้านการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ชั้นนำของประเทศ โดยเน้นด้านการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าที่ให้ผลดีที่สุด เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆในด้านอาหารและการเกษตร การแพทย์ และความมั่นคงเป็นต้น พันธกิจ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) เช่นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Mining, Statistical Inference) และการแสดงผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Visual Analytics) สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของประเทศ เทคโนโลยีหลัก แบบจำลองการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ด้วยวิธีการทาง Spatio-Temporal Data Analysis

ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI)

ปัจจุบันข้อมูลมีความสำคัญต่อสังคมในหลายมิติ ทั้งเรื่องในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการออกนโยบายของภาครัฐ หากแต่การนำข้อมูลมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะยังมีข้อจำกัดอยู่ในหลายประการ เช่น ข้อมูลมหาศาลแต่ขาดการนำมาใช้ประโยชน์ ข้อมูลอยู่ในสภาพที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ ข้อมูลขาดผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้งาน ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ SAI มีพันธกิจในการเชื่อมโยงจาก “Data” สู่ การใช้ประโยชน์จริงจากภาค “ประชาชน” เพื่อนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ผ่านหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรง เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จริง รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อสนับสนุนความมั่นคงยั่งยืนของการบริหารประเทศจากการใช้ประโยชน์ข้อมูล โดยทีม SAI มีความเชี่ยวชาญในการสร้างคุณค่าจากข้อมูลผ่านกระบวนการหลัก 4 ด้านคือ Data Engineering และ Data Integration การบูรณาการข้อมูลจากข้อมูลดิบที่ใช้งานไม่ได้ สู่ข้อมูลพร้อมใช้งาน เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ Data Visualization ความสามารถในการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจและใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาองค์ความรู้และคุณค่าที่ถูกซ่อนไว้ในข้อมูล (insights) เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูล โดยอาศัยทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงประยุกต์และวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทการใช้งาน Cognitive Science คือการรวมศาสตร์ซึ่งทีม SAI มีความเชี่ยวชาญเข้าไว้ด้วยกัน (Data Science, Data Analytics, Data Visualization