การจัดการปัญหาเมืองและชุมชนด้วยแพลตฟอร์ม Traffy Fondue

Facebook
Twitter
traffy-fondue

ผู้บริหารเมืองและชุมชนยุคใหม่ทั่วโลก ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นระบบ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเมืองและชุมชนทั่วโลก มักจะประสบปัญหาสำคัญ เช่น ปัญหาความแออัดของที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงาน ปัญหาการจราจรระบบขนส่งมวลชนไม่เพียงพอ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ อากาศเสีย เสียงรบกวน น้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาสาธารณูปโภคในด้านการบริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต ปัญหาแหล่งชุมชนแออัด (Slum Area) ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กเร่ร่อนจรจัด ทำให้ผู้อยู่อาศัยขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และกระทบกับสวัสดิภาพของบุคคลต่าง ๆ ปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้นจากสาเหตุของการขยายตัวของเมืองและชุมชน ปัญหาเหล่านี้หากได้รับการจัดการและแก้ไขอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้น

Traffy Fondue ระบบบริหารจัดการปัญหาเมืองยุค 4.0

ปีพ.ศ. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ปี 2562 ได้เปลี่ยนเป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.) ได้วิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารและแก้ไขปัญหาเมืองและชุมชน ชื่อว่า Traffy Fondue ซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงมาพัฒนาเป็นระบบ อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) และ Chatbot สู่แพลตฟอร์มสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาขยะ ปัญหาความสะอาด ปัญหาทางเท้า และสามารถติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ โดยหน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น ภาพถ่าย, ตำแหน่งบนแผนที่ และสามารถให้ข้อมูลสถานะการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน

traffy-fondue

จุดเด่นของ Traffy Fondue

1. ผู้บริหารเมือง ชุมชนและที่เกี่ยวข้อง มีระบบสารสนเทศขั้นสูงสำหรับบริหารจัดการแก้ไขปัญหาแบบ Realtime < https://www.traffy.in.th/?page_id=2105>
traffy-fondue
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ปัญหาของเมืองผ่านสแกน QR Code และ แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันบนมือถือเพิ่มเติม < https://www.traffy.in.th/?page_id=2284>
traffy-fondue
3. เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. มีระบบแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหา ถึงผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามแบบอัตโนมัติ
5. มีระบบของเจ้าหน้าที่สำหรับบริหารจัดการและติดตามปัญหา
6. บริการข้อมูลทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผนงบประมาณและกำลังคน
7. หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถตั้งกลุ่มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาของตนเองได้

เป้าหมายสำคัญของแพลตฟอร์ม Traffy Fondue

เป้าหมายสำคัญของแพลตฟอร์ม Traffy Fondue คือ การบริหารจัดเมืองและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของการนำไปถูกใช้ประโยชน์จึงมุ่งเน้นไปยังหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิติบุคคลที่บริหารหมู่บ้าน อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีระบบรับแจ้งปัญหาอยู่แล้ว สามารถนำ Traffy Fondue มาใช้เพิ่มช่องทางใหม่ในการรับแจ้งและจัดการปัญหาที่พบ ผ่าน LINE Chatbot แบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ และยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Citizen Engagement) และผู้เกี่ยวข้อง ได้อย่างเสรี ทุกพื้นที่และทุกเวลา

Traffy Fondue และการนำไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ลงนามความร่วมมือกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโครงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองและบริการประชาชน เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เนคเทค สวทช. พัฒนาขึ้นมาใช้ในการพัฒนาเมือง ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ โดยนำเทคโนโลยี Big Data ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองและชุมชน มาส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำไปใช้ประโยชน์ด้วยแพลตฟอร์ม Traffy Fondue และได้ขยายผลไปยังการแก้ไขปัญหามลพิษจากการเผาทุกชนิด

ที่มา: https://www.nstda.or.th/home/news_post/20190909-mou/
traffy-fondue
traffy-fondue

สถิติการใช้งาน Traffy Fondue

ปัจจุบัน Traffy Fondue มีการใช้งานครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้ใช้งานในระบบจำนวน กว่า 3.5 หมื่นคน (เป็นประชาชนผู้ใช้บริการถึง 83.8 %) หน่วยงานที่ใช้ระบบฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาได้ถึง 42.45 ล้านบาท ในขณะเดียวกันประชาชนที่มาใช้บริการสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 79 บาทต่อการแจ้งเหตุ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานระดับชาติ นำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ไปปรับใช้ในระบบของตนเอง อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ สสส. เป็นต้น

traffy-fondue

ตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์

traffy-fondue

วิจัยและพัฒนา โดย

ห้องปฏิบัติการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.
ศึกษารายละเอียดหรือใช้งานได้ที่ > https://www.traffy.in.th/

บทความที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 2564 21:50