MENU
Banner

เอกสารเผยแพร่

thumbnail

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2560
thumbnail

รู้ก่อนเลือก "ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์"

เรื่องที่ควรรู้ก่อนติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้การใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า
thumbnail

White Paper : การประยุกต์ใช้เทคโลยี Internet of Things ในภาคอุตสาหกรรม

บทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตในยุค Industry 4.0 ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตได้เร็วด้วยคุณภาพที่สูงขึ้น
thumbnail

ถอดบทเรียน SMART PHUKET : เส้นทางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เรื่องราวของการพัฒนาเมืองธรรมดาให้กลายเป็น Smart City ที่น้อมนำหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปฏิบัติ โดยบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในหลากหลายแง่มุม