ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีม NAVANURAK ลงพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคุณครูในพื้นที่ EEC ส่งเสริมการท่องเที่ยวโมเดล BCG

เปิดหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)