ข่าวประชาสัมพันธ์

A-MED Care Pharma Platform เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อเพื่อการรับรู้ของ สวทช. X มจธ. ผลิตผลงานเชิงสร้างสรรค์ สร้างการรับรู้ ใช้ได้จริง

โครงการผลิตสื่อเพื่อการรับรู้ของ สวทช. x มจธ. ผลิตผลงานเชิงสร้างสรรค์ สร้างการรับรู้ ใช้ได้จริง