Logo - NECTEC and Backto NECTEC HomepageIT Digest

Plug-ins สำหรับการอ่านเอกสารฟอร์แมตต่างๆbullet ปีที่ 1
bullet ปีที่ 2
bullet ปีที่ 3

IT Digest

IT Digest เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือพัฒนาการใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI Technologies) ที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของโลก แก่นักวิจัยภายในศูนย์ฯ และเพื่อนๆ นักวิจัย นักวิชาการ ที่สนใจทั่วไป โดยนำเสนอในรูปแบบที่ใช้ภาษาธรรมดา อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านในยามว่าง (ที่ไม่เครียดจากการงาน) เพื่อช่วยให้พวกเราได้ ตามทัน กับของใหม่ๆ ในสาขานี้ และให้เราได้ รู้เขา เพื่อให้สามารถวางกลยุทธ์ และทิศทางในการทำงาน ในส่วนที่แต่ละท่าน แต่ละองค์กร ดำเนินการอยู่ได้ดียิ่งขึ้น โดยมีกำหนดออกเดือนละ 2 ฉบับ

คณะผู้จัดทำตระหนักดีว่า การเขียนบทความ หรือเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่ค่อนข้างหลากหลายในความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์นั้น เป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับผู้เขียนมาก แต่เราก็อยากให้งานนี้ เป็นประโยชน์กับผู้อ่านมากที่สุด จึงใคร่ขอฝากรบกวนทุกๆ ท่านที่ได้อ่าน ได้ช่วยกันให้ feed back แก่กองบรรณาธิการ ทาง e-mail Mail to IT Digest เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาในฉบับต่อๆ ไปให้ "ตรงใจ" ผู้อ่านได้มากที่สุด

ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 (16 ธันวาคม 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-496KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 23 (1 ธันวาคม 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-159KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 (16 พฤศจิกายน 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-282KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 ( 1 พฤศจิกายน 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-162KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ( 16 ตุลาคม 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF -195KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ( 1 ตุลาคม 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-200KB

ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 ( 16 กันยายน 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-163KB

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ( 1 กันยายน 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-190KB

ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 ( 16 สิงหาคม 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-272KB

ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 ( 1 สิงหาคม 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-178KB

ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 ( 16 กรกฎาคม 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-192KB

ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 ( 1 กรกฎาคม 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-160KB

ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 ( 1 มิถุนายน 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-295KB

ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ( 1 มิถุนายน 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-192KB

ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ( 16 พฤษภาคม 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-172KB

ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ( 01 พฤษภาคม 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-147KB

ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 (16 เมษายน 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-159KB

ปีที่ 2 ฉบับที่ 7(1 เมษายน 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-210KB

ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 (16 มีนาคม 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-231KB

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (1 มีนาคม 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-271KB

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (16 กุมภาพันธ์ 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-96KB

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (1 กุมภาพันธ์ 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-211KB

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (16 มกราคม 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-113KB

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (1 มกราคม 2548) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-139KB

 

ผู้รับผิดชอบ งานศึกษายุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ECTI โทร. 02-564-6900 ต่อ 2363 
Mail to IT Digest

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 11120
โทร.02-564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology