Logo - NECTEC and Backto NECTEC HomepageIT Digest

Plug-ins สำหรับการอ่านเอกสารฟอร์แมตต่างๆbullet ปีที่ 1
bullet ปีที่ 2
bullet ปีที่ 3

IT Digest

IT Digest เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือพัฒนาการใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI Technologies) ที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของโลก แก่นักวิจัยภายในศูนย์ฯ และเพื่อนๆ นักวิจัย นักวิชาการ ที่สนใจทั่วไป โดยนำเสนอในรูปแบบที่ใช้ภาษาธรรมดา อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านในยามว่าง (ที่ไม่เครียดจากการงาน) เพื่อช่วยให้พวกเราได้ ตามทัน กับของใหม่ๆ ในสาขานี้ และให้เราได้ รู้เขา เพื่อให้สามารถวางกลยุทธ์ และทิศทางในการทำงาน ในส่วนที่แต่ละท่าน แต่ละองค์กร ดำเนินการอยู่ได้ดียิ่งขึ้น โดยมีกำหนดออกเดือนละ 2 ฉบับ

คณะผู้จัดทำตระหนักดีว่า การเขียนบทความ หรือเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่ค่อนข้างหลากหลายในความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์นั้น เป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับผู้เขียนมาก แต่เราก็อยากให้งานนี้ เป็นประโยชน์กับผู้อ่านมากที่สุด จึงใคร่ขอฝากรบกวนทุกๆ ท่านที่ได้อ่าน ได้ช่วยกันให้ feed back แก่กองบรรณาธิการ ทาง e-mail Mail to IT Digest เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาในฉบับต่อๆ ไปให้ "ตรงใจ" ผู้อ่านได้มากที่สุด

ฉบับที่ 1 bullet ฉบับที่ 2 bullet ฉบับที่ 3 bullet ฉบับที่ 4 bullet ฉบับที่ 5 bullet ฉบับที่ 6 bullet ฉบับที่ 7 bullet ฉบับที่ 8 bullet ฉบับที่ 9 bullet ฉบับที่ 10 bullet ฉบับที่ 11 bullet ฉบับที่ 12

 

ผู้รับผิดชอบ งานศึกษายุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ECTI โทร. 02-564-6900 ต่อ 2363 
Mail to IT Digest

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 11120
โทร.02-564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology