หน้าแรก | กิตติกรรมประกาศ | วัตถุประสงค์ | บทคัดย่อ | ขั้นรวบรวมข้อมูล | ที่มาและความสำคัญ | อัตชีวประวัติสุนทรภู่ | ผลการศึกษา | สรุปผลการศึกษา | ทีมงาน
 
 
กิตติกรรมประกาศ

โครงงานภาษาไทยเรื่อง กาลเวลาผันเปลี่ยนไปกับดวงใจที่ใคร่รู้ ตอน ตามรอยนิราศพระบาท
ได้รับการสนับสนุนจาก อาจารย์ พริ้มพราย สุพโปฎก ท่านประธานอำนวยการโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ให้ศึกษาและสำรวจการเดินทางของสุนทรภู่ในนิราศพระบาท
 
 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมเครือข่ายทั่วโลก โรงเรียนจึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะสร้างเยาวชนให้เป็นทั้งผู้บริโภค และผู้สร้างความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่มีความสามารถก้าวเข้าสังคมโลก
ยุคใหม่อย่างมั่นคงโรงเรียนจึงนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพและเป็นสากล และด้ายการบริหารจักการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทรัพยากร และการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกสถานที่และทุกเวลา

นางพริ้มพราย สุพโปฎก
ประธานอำนวยการบริหารโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ความรู้ สำหรับห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library for School Net) และได้รับคัดเลือกให้นำเสนอเรื่อง กาลเวลาที่ผ่านไปกับวงใจที่ใคร่รู้ ตอนตามรอยนิราศพระบาทในรูปแบบ e-book นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ ได้มีการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง ทำให้เห็นว่า การเปิดโอกาสและการจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทำให้นักเรียนเกิดความรู้อย่างแท้จริง และยั่งยืนอย่างในเรื่องตามรอยนิราศพระบาท นักเรียนได้มีโอกาสเห็นสถานที่จริงในประวัติศาสตร์ ได้สัมภาษณ์และรับรู้เรื่องราวจากคนท้องถิ่น และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้หลักเหตุผลจากข้อเท็จจริง ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ ซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากหาเรียนในห้องเรียน นับว่าเป็นก้าวใหม่ของการศึกษาอย่างแท้จริง

นางผลิกา  เศวตศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนไผทอุดมศึกษา


ได้เห็นการทำงานของเด็ก ๆ แล้วรู้สึกปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนทุ่มเท มีความตั้งใจ ที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด แต่เหนือสิ่งอื่นใด กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดนอกห้องเรียนในคราวนี้ทำให้นักเรียนได้รู้วิธีการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่ง

อาจารย์สมยศ ชมพูแสง
การศึกษาผลงานการประพันธ์ของสุนทรภู่ เสมือนได้เรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ของไทยที่มีการบันทึกเหตุการณ์ สถานที่ในอดีตที่มีข้อมูลหลักฐานที่เป็นจริง และเมื่อได้มีโอกาสได้ตามรอยสุนทรภู่ในนิราศพระบาทพร้อมกับนักเรียน ศึกษาจากสถานที่จริงที่สุนทรภู่กล่าวถึง มีความสนุกสนาน ตื่นเต้นกับสิ่งที่ค้นพบมากเกินตามคาดคิด เป็นความรู้ที่น่ามหัศจรรย์ โดยเฉพาะวัดต่างๆ ที่สุนทรภู่กล่าวถึงมีอายุไม่ต่ำกว่า 400 ปี เรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติไทยหลายเรื่องค้นพบได้จากวัดที่สุนทรภู่กล่าวถึง ข้อมูล เรื่องราวต่างๆ เป็นข้อค้นพบที่ได้รับจากคณะบุคคลอย่างหลากหลาย เป็นความประทับใจในความกรุณาของคณะบุคคลดังกล่าวที่ช่วยทำให้โครงงานมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สุดท้ายได้เห็นความสามารถของนักเรียนในการร่วมกันวางแผน วิเคราะห์ เก็บข้อมูล จนปรากฎเป็นผลงานที่สามารถเผยแพร่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นในการศึกษาเรื่องนิราศพระบาทต่อไป

อาจารย์วิจิตรา ศิริสัจจาพิพัฒน์
“เด็กไผทฯ สามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้เองได้”

จากการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต,
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร นักเรียนสามารถใช้ ICT
as Construction Tools และ Integrate ร่วมกับวิชาอื่น สืบค้น แสวงหาข้อมูลความรู้
สร้างสรรค์ ออกแบบ จัดทำ นำเสนอ ผลงาน เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ร่วมกันพัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป

อาจารย์ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว
Patai ICT Center

นิราศพระบาทเป็นบทเรียนที่ได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก แต่พอได้มาศึกษาอย่างจริงจังร่วมกับนักเรียน
ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติม และมองเห็นภาพได้กว้างมากขึ้นกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียว
อาจารย์กาญจนา  กาญจนกุล
การทำงานครั้งนี้ทำให้ได้ความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นมากมาย ได้เรียนรู้ในเรื่องตำนาน ต่าง ๆ ความเชื่อของคนโบราณ และที่สำคัญได้เห็นการเรียนรู้ของนักเรียนที่ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน
อาจารย์เฉลิมพล คนตรง


โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
1. อาจารย์สมยศ ชมพูแสง
2. อาจารย์ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว
3. อาจารย์วิจิตรา ศิริสัจจาพิพัฒน์
4. อาจารย์กาญจนา กาญจนกุล
5. อาจารย์เฉลิมพล คนตรง

ได้กรุณาให้คำแนะนำในการ ดำเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อคิดขณะรวบรวมข้อมูล
และขอขอบพระคุณคณะบุคคลที่กรุณาให้ ข้อมูลในขณะเดินทางสืบค้นอย่างละเอียดทำให้โครงงานเสร็จสมบูรณ์ตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้

1. พระครูวิมลธรรมธารี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ
2. พระมนูญ อุตมธรรมโม วัดบางพัง
3. พระครูมงคล พัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์บน
4. พระใบฎีกาสมนึก วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
5. พระครูปทุม อัตถสุนทร ท่านเจ้าอาวาสวัดตำหนัก
6. อิหม่ามสนั่น มิสกิจ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน
7. คุณประสิทธิ์ กระจ่างพัฒน์
8. คุณมาลี ดวงวิเชียร
9. คุณเปี๊ยก ปัญจวรรณ์
10. คุณอำพล นัดสด
11. คุณประกิต กันศรี
12. คุณประสิทธิ์ ปานย้อย
13. คุณบรรจง สุทธิเสวรรณ์
14. คุณชิ้น ทองสุข
15. คุณเอก เอี่ยมเขียว
16. คุณเฉลิมจิต ตลาดคราม
17. คุณสมปอง บัวชูจิต

คณะทำงานกราบขออภัยสำหรับบุคคลอีกหลายท่านที่กรุณาให้ข้อมูลแล้วไม่ได้กล่าวชื่อไว้ ณ ที่นี้