หน้าแรก | กิตติกรรมประกาศ | วัตถุประสงค์ | บทคัดย่อ | ขั้นรวบรวมข้อมูล | ที่มาและความสำคัญ | อัตชีวประวัติสุนทรภู่ | ผลการศึกษา | สรุปผลการศึกษา | ทีมงาน
 

หัวหน้ากลุ่ม : ด.ญ. ภัศธรินทร์  สงวนแก้ว

ระดับการศึกษา
: มัธยมศึกษาปีที่ 1

e-mail
: powerful_soccer_april@hotmail.com

หน้าที่
: ถ่ายภาพ, เก็บข้อมูล, จัดทำเว็บไซต์

ผู้ร่วมพัฒนา 1
: ด.ช.ภานุรุจ  วิไลลักษณ์

ระดับการศึกษา
: มัธยมศึกษาปีที่ 2

e-mail
: panuruj_r@hotmail.com

หน้าที่
: ถ่ายภาพ, เก็บข้อมูล, จัดทำเว็บไซต์

ผู้ร่วมพัฒนา 2 : ด.ช.ณัชพล  เปียทอง

ระดับการศึกษา
: มัธยมศึกษาปีที่ 1

e-mail
: nutch14@hotmail.com

หน้าที่
: เก็บข้อมูล, จัดทำรายงาน,ค้นหาข้อมูลจาก internet

ผู้ร่วมพัฒนา 3
: ด.ช.ปฐมพงศ์  จำนงนิจ

ระดับการศึกษา
: มัธยมศึกษาปีที่ 1

e-mail
: aek007555@thaimail.com

หน้าที่
: เก็บข้อมูล, จัดทำรายงาน,ค้นหาข้อมูลจาก internet

ผู้ร่วมพัฒนา 4 : ด.ญ.อัจจิมา  ครุธแก้ว

ระดับการศึกษา
: มัธยมศึกษาปีที่ 1

e-mail
: nuvaha@hotmail.com

หน้าที่
: เก็บข้อมูล, จัดทำรายงาน,ค้นหาข้อมูลจาก internet

ผู้ร่วมพัฒนา 5 : ด.ญ.สรวงสุรัติ  บุญช่วย

ระดับการศึกษา
: มัธยมศึกษาปีที่ 2

e-mail
: testerzalom@hotmail.com

หน้าที่
: เก็บข้อมูล, จัดทำรายงาน,ค้นหาข้อมูลจาก internet