หน้าแรก | กิตติกรรมประกาศ | วัตถุประสงค์ | บทคัดย่อ | ขั้นรวบรวมข้อมูล | ที่มาและความสำคัญ | อัตชีวประวัติสุนทรภู่ | ผลการศึกษา | สรุปผลการศึกษา | ทีมงาน
 
 
  วัตถุประสงค์
  1.ศึกษาประวัติชีวิตของสุนทรภู่ขณะตามเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ไปพระพุทธบาท
2.ศึกษา แนวคิด ภาษิต คำคม สำนวนโวหารที่ปรากฏในนิราศพระบาท
3.ศึกษาเส้นทางการเดินทางของสุนทรภู่จาก กรุงเทพฯ-พระพุทธบาท
4.ค้นคว้าประวัติสถานที่ต่างๆที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงตามสมัย
5.ต้องการทราบทรรศนะความคิดเห็นจากบุคคลต่างๆที่มีต่อนิราศพระบาท และ สุนทรภู่
   
  วิธีดำเนินการ
  ขั้นเตรียมการ
  1. รวบรวมสมาชิกที่มีความสนใจในประวัติและผลงานสุนทรภู่
2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลประวัติสุนทรภู่
3. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลนิราศพระบาท
4. ศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจเนื้อหาที่ปรากฏในนิราศพระบาท
5. ศึกษาค้นคว้าแผนที่ เส้นทาง การเดินทางจาก กรุงเทพฯ-พระพุทธบาท
6. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติสถานที่ที่ปรากฏในนิราศพระบาท