หน้าแรก | กิตติกรรมประกาศ | วัตถุประสงค์ | บทคัดย่อ | ขั้นรวบรวมข้อมูล | ที่มาและความสำคัญ | อัตชีวประวัติสุนทรภู่ | ผลการศึกษา | สรุปผลการศึกษา | ทีมงาน
 
 
บทคัดย่อ

การศึกษานิราศพระบาทมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชีวิตของสุนทรภู่ในช่วงอายุ 21 ปี
ขณะที่เสด็จตามพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ไปนมัสการพระพุทธบาท โดยเริ่มเดินทางตั้งแต่ วัดระฆังโฆสิตาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ถึงพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีถึงความเปลี่ยนแปลง ประวัติความเป็นมา
และ สภาพปัจจุบันที่ถูกกล่าวถึง ตลอดจนได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภาษิต คำคม สำนวนโวหารที่ปรากฏในนิราศพระบาท สุดท้ายต้องการทราบทรรศนะความคิดจากบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อสุนทรภู่และผลงาน
โดยมีแนวทางในการศึกษาจากการศึกษาคันคว้า หาข้อมูล รวบรวมข้อมูล ประวัติชีวิต ผลงาน นิราศพระบาทจากหนังสือ
สิ่งตีพิมพ์ และ Internet นอกจากนั้นยังศึกษาจากสถานที่จริงที่ปรากฏในนิราศพระบาทโดยการเดินทางสำรวจ
และ บันทึกเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพ-อยุธยา-สระบุรี
ในขณะเดินทางมีการสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ และ ทรรศนะแนวคิดที่มีต่อสุนทรภู่
มารวบรวม วิเคราะห์ อภิปราย สรุปผล จัดทำรายงาน และนำเสนอในรูปแบบ e-Book และ Website
 
 

ผลจากการศึกษาพบว่าสุนทรภู่ได้เดินทางผ่านสถานที่ต่าง ๆ ทั้งสิ้น 46 แห่ง

และได้ปรากฏประวัติ และ ที่ตั้ง สภาพปัจจุบันที่มีหลักฐานอ้างอิง 44 แห่ง
สำหรับสถานที่อีก 2 แห่ง คือ ตลาดแก้ว และ ถ้ำกินนร ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่มีการแสดงความคิดเห็น และ ข้อสันนิษฐานจากกลุ่มชุมชนอย่างน่าสนใจในประวัติความเป็นมาของสถานที่ดังกล่าว
นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับวัดเก่าที่มีประวัติความเป็นมาอายุไม่น้อยกว่า 300 ปี ถึง 6 แห่ง ให้เห็นเป็นหลักฐานโดยเฉพาะที่พระพุทธบาทสระบุรี ได้มีการบันทึกเรื่องราว อย่างละเอียดโดยเฉพาะที่มณฑปได้บรรยายไว้ละเอียดสมบูรณ์งดงาม ในการสำรวจความเห็นจากกลุ่มบุคคลส่วนใหญ่รู้จัก และ ชื่นชม งานของสุนทรภู่ เยาวชนรุ่นหลังควรศึกษาเอาไว้เพราะ เป็นแม่แบบ ซึ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของไทยเรา