บทที่ 4

ผลการศึกษาค้นคว้า

การทดลองตอนที่ 1  หาชนิดของผ้าที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

               การหาชนิดของผ้าที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่นโดยใช้ผ้ายืด  ผ้ามัน  ผ้าฝ้าย  ผ้าไหม  และผ้า

ป่าน     ตัดเป็นเส้นยาว   10  เซนติเมตร   กว้าง   0.5  เซนติเมตร      นำแต่ละเส้นมามัดรวมกันให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง  10

เซนติเมตร   แล้วเย็บติดกับแกนหมุนมอเตอร์   เมื่อนำไปทดลองปัดฝุ่นแป้งในจานปริมาณ 2 กรัม   เป็นเวลานาน 20 วินาที

พบว่าผ้าป่านปัดฝุ่นแป้งได้ดีที่สุด  รองลงมาได้แก่  ผ้ายืด  ผ้ามัน  ผ้าไหม  และผ้าฝ้าย  ตามลำดับ  ดังตาราง

  ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นแป้งที่เหลืออยู่ในจาน  และระดับความสะอาดที่สังเกตุได้เมื่อใช้ไม้ปัดฝุ่น

                     ที่ใช้ผ้าต่างชนิดกัน

 

 

 

 

 

 

   

   

  หมายเหตุ  ระดับความสะอาดเมื่อใช้ไม้ปัดฝุ่นไฮเทค  สัญลักษณ์นี้ใช้ในการแปลความหมายในทุกการทดลอง

    +++++  หมายถึง  มีความสะอาดอยู่ในระดับดีมาก

    ++++    หมายถึง  มีความสะอาดอยู่ในระดับดี

    +++      หมายถึง  มีความสะอาดอยู่ในระดับปานกลาง

    ++        หมายถึง  มีความสะอาดอยู่ในระดับน้อย

    +          หมายถึง  มีความสะอาดอยู่ในระดับน้อยที่สุด

   

        ค่าเฉลี่ยระดับความสะอาด

           

 

ชนิดของผ้า

ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นที่เหลืออยู่ในจาน

ค่าเฉลี่ยระดับความสะอาด

ผ้าป่าน

   มีฝุ่นแป้งเหลืออยู่เล็กน้อย

+++

ผ้ายืด

   มีฝุ่นแป้งเหลืออยู่เล็กน้อย

++

ผ้ามัน

   มีฝุ่นแป้งเหลืออยู่ปานกลาง

++

ผ้าไหม

   มีฝุ่นแป้งเหลืออยู่ค่อนข้างมาก

+

ผ้าฝ้าย

   มีฝุ่นแป้งเหลืออยู่มาก

+