การทดลองตอนที่ 4  ทดสอบประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่นในการใช้งาน

               ทดสอบประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่นในการใช้งานโดยใช้มอเตอร์ความเร็ว 200 รอบต่อนาที  ใช้ผ้าป่าน  และ

ชโลมด้วยครีมทาผิว  แล้วนำไปทดลองใช้งาน  พบว่าไม้ปัดฝุ่นไฮเทคที่สร้างขึ้นมานี้สามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี

และใช้เวลาปัดฝุ่นน้อยกว่าเช็ดถูด้วยผ้า

 

 

การทดลองที่ 1      การทดลองที่ 2       การทดลองที่ 3       การทดลองที่ 4