การทดลองตอนที่ 2  หาชนิดของสารที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

               การหาชนิดของสารที่มีประสิทธิภาพลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น   โดยนำสารเคมี   คือ   น้ำประปา   น้ำมัน

มะกอก    และครีมทาผิว   ปริมาณ  5  ลูกบาศก์เซนติเมตร   มาชะโลมผ้าป่านที่มัดรวมกันให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  10

เซนติเมตร   แล้วเย็บติดกับแกนหมุนมอเตอร์   เมื่อนำไปทดลองปัดฝุ่นแป้งในจานปริมาณ 2 กรัม   เป็นเวลานาน 20

วินาที  พบว่าครีมทาผิวปัดฝุ่นแป้งได้ดีที่สุด  รองลงมาได้แก่  น้ำมันมะกอก  และน้ำประปา  ตามลำดับ

 

 

                         

การทดลองที่ 1      การทดลองที่ 2       การทดลองที่ 3       การทดลองที่ 4