ผลการค้นหา

Tag: ข่าวเยี่ยมชม

เนคเทค สวทช. ต้อนรับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเยี่ยมชม SMC พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือกันเพื่อผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม

เยี่ยมชม Online ! เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี

เนคเทค สวทช. ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี เยี่ยมชม Online ในยุค New Normal

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน SMC

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการของ สวทช. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการเข้าถึง การพัฒนาปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในด้านเทคโนโลยี เพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME เป็นการประชาสัมพันธ์และก่อให้เกิดความร่วมมือต่อไป

ศูนย์ NSD ร่วมกับ เนคเทค สวทช. ต้อนรับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

NSD และ เนคเทค สวทช ต้อนรับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก พร้อมคณะ เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ สามารถนำองค์ความรู้ต่อยอดสู่งานวิจัยและแสวงหาความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านความมั่นคง ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม

สำนักงานศาลปกครอง ศึกษาดูงานเนคเทค สวทช. ในรูปแบบ Online

สำนักงานศาลปกครอง ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารสำหรับบุคลากรสำนักงานศาลปกครองระดับเชี่ยวชาญและระดับชำนาญการพิเศษ เยี่ยมชมเนคเทคในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะทางการบริหารให้กับบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะรองรับภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น สามารถนำการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SMC เนคเทค สวทช. เปิดบ้านต้อนรับสถาบันการอาชีวศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน

โครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial IoT แบบเข้มข้นสำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา (สำหรับอาจารย์) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) โดยมี ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

เนคเทค สวทช. ได้ให้การต้อนรับพลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมคณะกรรมาธิการ และผู้ติดตาม

เนคเทค สวทช.ให้การต้อนรับคณะสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมและศึกษาดูงานในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ สามารถนำองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการบริหารราชการของสำนักงานฯ ในรูปแบบ Online