ผลการค้นหา

Tag: ข่าวเยี่ยมชม

เนคเทค สวทช. ต้อนรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มช.เข้าเยี่ยมชมงานด้าน AI & Deep learning

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ : สื่อและเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมงานด้าน AI & Deep learning

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมเนคเทครับฟังการบรรยายในด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการทำงานหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19

SMC ต้อนรับ คณะผู้บริหารบริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด

ประธานบริหาร บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center : SMC) ณ อาคาร NECTEC Pilot Plant จ.ปทุมธานี

เนคเทค สวทช. เปิดบ้านต้อนรับโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี สนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Smart Farm ของเนคเทค สวทช. เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และส่วนควบคุมค่าตัวแปรและสารอาหารในการปลูกผัก นำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้ได้ผลผลิตสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อไป

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 43 วิทยาลัยการตำรวจ

เนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 43 ของวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมเนคเทค สวทช. แบบ Online เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล รวมทั้งได้รับประสบการณ์และวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล

เนคเทค สวทช. เปิดบ้านต้อนรับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ เนคเทค สวทช. เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนในครั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียน และการปฏิบัติงานประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไป

เนคเทค สวทช. จัดเยี่ยมชม online ต้อนรับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนคเทค สวทช. ต้อนรับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแบบ Online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาดูงานกระบวนการทำงานขององค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระบวนการทำงานขององค์กรด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของน้องๆ นิสิต นอกห้องเรียน

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) เนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) และเยี่ยมชม SMC