หัวข้อ: การประเมินผลการให้บริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลา (ไม่เปิดให้ลงทะเบียน)
ห้องสัมมนา : Meeting room 4
เวลา : 10.30 – 12.00

เนื้อหาโดยย่อ

คำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลาเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คนทุกกลุ่มได้มีทางเลือกในการรับฟังการบรรยายสดเป็นการแสดงข้อความพร้อมเสียง   โดยเฉพาะการจัดให้มีคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลานี้ จะช่วยคนที่บกพร่องทางการได้ยิน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้ง การประชุมสัมมนา การเรียนการสอน และรายการโทรทัศน์ ที่เป็นรายการแบบสดได้ คุณภาพของบริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลาขึ้นอยู่กับทั้งความถูกต้องของข้อความ และความทันต่อเวลาของข้อความเมื่อเทียบกับเสียงของผู้พูด  การประเมินคุณภาพของการให้บริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลานี้ จะประเมินทั้งในแง่ของความถูกต้องและความเร็ว รวมทั้งการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มคนพิการทางการได้ยิน ซึ่งจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีได้ตรงกับความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้มากยิ่งขึ้น