หัวข้อ : HPC Meets Big Data
ห้องสัมมนา
: Meeting Room 2
เวลา : 10.30-12.00 น.

เนื้อหาโดยย่อ 

การใช้งาน High Performance Computing (HPC) โดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับการประมวลผลในงานด้าน Computational Science แต่ปัจจุบันงานที่มีลักษณะเป็น Data-Intensive ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กำลังเป็นที่นิยม จึงเป็นที่มาของการเริ่มนำ HPC มาใช้กับงานประเภท Data Analytics หรือเรียกว่า High-Performance Data Analysis เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านการคำนวณและการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อสัมมนานี้จะเป็นการอภิปรายโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน HPC ที่มีอยู่ในประเทศไทย คือโครงการ National e-Science Consortium ซึ่งเป็นการให้บริการกำลังการคำนวณแก่งานวิจัยของประเทศไทย และนำเสนอโครงการด้าน Big Data Analytics คือโครงการ KitWai ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายภาพรวมของงานวิจัย และโอกาสที่จะต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการทำ High-Performance Data Analysis ไปสู่นวัตกรรมบริการต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ประเทศไทย

กำหนดการย่อย

เวลา 10.00 – 10.30น. ลงทะเบียน
เวลา 10.30 – 12.00 น. การเสวนา "HPC Meets Big Data”
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ผู้ร่วมเสวนา

 1. ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์
  กรรมการบริหาร
  มูลนิธิเพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (C&C)
 2. ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ
  รองอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. ดร.เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์
  นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ (LSR)
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 4. ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ
  นักวิจัย ห้องปฏิบัติการคํานวณระดับนาโน (SIM)
  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

ดำเนินรายการโดย
ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ( CSL)
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

สรุปเนื้อหาจากสัมมนา

การเสวนาหัวข้อ “HPC meets Big Data” หรือ”High Performance Computing Meets Big Data” ผู้ร่วมเสวนาได้นำเสนอประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย ดร.มนู อรดีดลเชรษฐ์ กรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (C&C) ได้นำเสนอภาพรวมความต้องการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Big Data & Service Innovation, The New Business Ecosystem, The Smart Service System และการประยุกต์ในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ สำหรับ Thailand 4.0 ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอวิวัฒนาการของ HPC และการเข้ามาของ Cloud และ Big Data รวมทั้ง การนำ HPC และ Big Data ไปใช้ประยุกต์ในภาคการศึกษา และได้ฝากเน้นย้ำให้ตระหนักถึงการแสดงตัวตนในโลกออนไลน์ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน เนื่องจากข้อมูลนั้นจะปรากฏและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดไป

ดร.เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) นำเสนอโครงการที่สำคัญที่เกี่ยวกับ Big Data Analytics คือ โครงการ KitWai คลาวด์คอมพิวติงแพลตฟอร์มสำหรับการประมวลผล Data Mining บนข้อมูลขนาดใหญ่ (Cloud Computing Platform for Large-scale Data Mining) เป็นต้นแบบคลาวด์คอมพิวติงแพลตฟอร์มในลักษณะของ On-demand Apache Spark Cluster บน OpenStack Cloud ที่จะช่วยสร้างบริการประมวลผล data mining หรือ machine learning ที่ขยายได้แบบยืดหยุ่น (elastic scale-out) ด้วยตนเอง (self-configure) โดยรองรับการประมวลผลบนหน่วยประมวลผลร่วมหรือ GPU และได้กล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้ HPC

และ ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ นักวิจัยห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนาโน หน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) นำเสนอตัวอย่างโครงการที่ต้องใช้ HPC ที่เกี่ยวข้องกับ Big Data ได้แก่ Computer-Aided Drug Design, HPC Application: Molecular Simulation, Catalysis for Energy Production, Catalysts and Adsorbents for Pollutant Removal และ Biorefinery รวมทั้งได้กล่าวถึงความเหมือนและความต่างระหว่าง HPC & Big Data Applications

ไฟล์ประกอบการบรรยาย (.pdf)

 1. Big Data & Service Innovation โดย ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์
 2. Are You Ready for Big Data? โดย ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ
 3. KitWai : Big Data Analytics in The Cloud โดย ดร.เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์
 4. HPC Meets Big Data โดย ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ