หัวข้อ : สปริงบอร์ดอุตสาหกรรมไทย 4.0
ห้องสัมมนา
: meeting room 1
เวลา : 10.30 – 12.00 น.

เนื้อหาโดยย่อ 

จากกระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ที่วงการอุตสาหกรรมต่างหันมาให้ความสนใจที่เรียกว่ายุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ อุตสาหกรรม4.0 เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาด ซึ่งประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยที่กำลังเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 คือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based economy) ซึ่งเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ (Smart country) ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาระบบการผลิตอัจฉริยะที่จะต้องบูรณาการข้อมูลต่างๆ จากเครื่องจักรในสายการผลิตผ่านเทคโนโลยีไร้สายเพื่อประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

การเสวนาในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวนโยบายอุตสาหกรรม4.0ของประเทศไทย และการนำเทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย (IoT) ไปประยุกต์ใช้จริงในด้านอุตสาหกรรมการผลิต ตัวอย่างเช่น บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิกส์ ประเทศไทย จำกัด ได้นำแพลตฟอร์ม NETPIE (Network platform for internet of everything) ใช้ในการเชื่อมต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงานเพื่อปรับตัวให้กลายเป็นโรงงาน 4.0ตลอดจนงานวิจัยที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้ดำเนินการเพื่อเป็นส่วนนำร่องของSmart factory ที่เป็นการผสมผสานของเทคโนโลยีต่างๆ อันได้แก่ Sensor, IoT devices, IoT Cloud Platformและ Manufacturing Data analytics สำหรับตอบโจทย์และรองรับอุตสาหกรรม 4.0  อันจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้ใช้งานทั้งในด้าน System integration (SI) โรงงานต่างๆภายในประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ร่วมเสวนาโดย

 1. นายสมหวัง  บุญรักษ์เจริญ
  ผู้อำนวยการ สถาบันไทยเยอรมัน
 2. นายเอกสิทธิ์  อินทร์ทอง
  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
  บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิกส์ ประเทศไทย จำกัด
 3. ดร.สุวัฒน์ โสภิตพันธ์
  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  ฝ่ายวิศวกรรม
  ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)
 4. นาย ดนุชา อิศรางกูร ณ อยุธยา
  โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดำเนินรายการ โดย

นายชัยวุฒิ สีทา
วิศวกร  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สรุปเนื้อหาจากสัมมนา

การเสวนาหัวข้อ “สปริงบอร์ดอุตสาหกรรมไทย 4.0” ร่วมกับสถาบันไทยเยอรมัน บริษัท นิเด็คชิบาอุระ อีเล็คโทรนิกส์ประเทศไทย จำกัด ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) และงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ (สวทช.) ซึ่งสถาบันไทยเยอรมันได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย พร้อมได้ให้ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ควรเริ่มพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้แก่ ระบบอัตโนมัติและหุ่นนยนต์ (Automatics and Robotics) ตลอดจนสถาบันไทยเยอรมันได้ให้การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรม เป็นต้น ส่วนงานวิจัยด้าน Smart factory platform เป็นการผสมผสานของเทคโนโลยีต่างๆได้แก่ เทคโนโลยีด้านเซนเซอร์ (TMEC) IoT (NETPIE) และการวิเคราะห์เข้ามูล (KitWai) เพื่อ
มุ่งถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรม อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานหุ่นยนต์และผู้ดูแลผู้รับเหมาในด้านการรวมระบบ (System Integrator) โดยขับเคลื่อน ผ่าน Center of Robotic Excellence (CoRE)

ทั้งนี้ บริษัท นิเด็คชิบาอุระ อีเล็คโทรนิกส์ประเทศไทย จำกัด ได้แบ่งปันประสบการณ์การนำเทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย (IoT) อย่าง NETPIE ไปใช้จริงในการเชื่อมต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงานเพื่อปรับตัวให้กลายเป็นโรงงาน 4.0 อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้ และนอกจากนี้ งานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ได้ให้ข้อมูลการเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย โดยได้ดำเนินโครงการให้บริการกิจกรรมบริษัทปรึกษาอุตสาหกรรมในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

ไฟล์ประกอบการบรรยาย (.pdf)