Keynote Speeches “Smart Technology in Asia for Driving Future Economy”
ห้องสัมมนา : Ballroom
เวลา : 10.30 – 12.00 น.

The National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) will organize the NECTEC Annual Conference and Exhibition 2017 (NECTEC-ACE 2017) under the theme “Practical R&D: Innovation Springboard” on Monday 11 September 2017 at Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

The Annual Conference aims to bring together development practitioners, policy makers, business leaders, academics and researchers who are involved in promoting research and development in Thailand, where participants will share success stories and bring innovative ideas on the role of development partners, and ways to achieve enhanced regional integration that help promote more equitable and sustainable growth to the future.  This year NECTEC aims to promote and showcase its R&D works as a springboard for Thailand’s economic growth out of Middle Income Trap (MIT).  Under the current NECTEC’s Strategic Plan 2017-2021, the five focus areas of R&D are:

  1. Food and Agriculture
  2. Manufacturing and Service Industry
  3. Health and Medicine
  4. Energy and Environment and
  5. Life-long Learning.

On the international front, NECTEC is honored to invite keynote speakers from leading industrialized countries in Asia (Japan and South Korea) to deliver a speech on “Smart Technology in Asia for Driving Future Economy.”  This lecture will focus on each country’s strategic plan and R&D trends on smart technology: how can R&D contribute to the country’s economic growth to be competitive to global economy.

Agenda

10.30 – 12.00 AM           
Keynote Speeches “Smart Technology in Asia for Driving Future Economy”

  • “Lesson Learnt: Drastic Transformation of Smart Systems and Japan’s Future”

by Dr. Fumihiko Tomita,
Vice President,
National Institute of Information and Communications Technology (NICT), Japan

  • “Future Perspectives  of  Smart  Technology  and Society  in  Korea”

by Prof. Jun-Seok Hwang,
ITPP Director,
Seoul National University, Korea

สรุปเนื้อหาจากสัมมนา

การบรรยายหัวข้อ “Smart Technology in Asia for Driving Future Economy” เนคเทคได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีมาบรรยาย มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

“More Healthy and Sophisticated Smart Systems - Charming ICT for Potential Users” โดยDr. Fumihiko Tomita จาก National Institute of Information and Communications Technology (NICT), Japan ได้นำเสนอเกี่ยวกับกรอบการทำงาน งานวิจัยมุ่งเน้นในปัจจุบันของ NICT ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายเนคเทคของไทย มุ่งเน้นงานวิจัยที่สนับสนุน “Society 5.0” (ICT สามารถสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุนการแก้ปัญหาเชิงสังคม) ปัจจุบันถือเป็นยุคที่เน้นการนำเอาเอาเทคโนโลยีมาสร้างคุณค่าแต่ก็ยังต้องมองเรื่องที่ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานด้วย ปัจจุบัน NICT มีงานวิจัยที่ focus อยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น Network System, Communication, Speech Translation, Advance Devices, Cybersecurity ฯลฯ ตัวอย่างผลงาน เช่น Next Generation Phased Array Weather Radar นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาผลงานเป็น Open Innovation Platformเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สนับสนุนสังคม 5.0 ของประเทศญี่ปุ่น เช่น ด้าน Big Data, Terahertz, AI, ICT Test-bed เป็นต้น

“Future Perspectives  of  Smart  Technology  and Society  in  Korea” โดย Prof. Jun-Seok Hwang ได้นำเสนอถึงประเทศเกาหลีว่ามีการพัฒนาด้าน IT มาอย่างต่อเนื่อง IT ดูได้จากมีการเติบโตในอุตสาหกรรม และการส่งออกด้าน IT ในปี 2016 ประเทศเกาหลีถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับหนึ่งของการพัฒนาด้าน ICT จาก ITU นับแต่ปี 2007 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นยุค “Smart” ของเกาหลี นั่นหมายถึงมีการให้บริการด้าน ICT ครอบคลุมทั่วถึง และเป็น “Intellectual and Information Society” สำหรับด้านนโยบาย ปัจจุบันกระทรวง ICT ของเกาหลี เลือก 4 เทคโนโลยีหลักที่จะมุ่งเน้น ได้แก่ AI , IoT, Cloud, Big Data และMobile มีแผนการลงทุนและนโยบายด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของการใช้งาน การประยุกต์ใช้ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่านั้น

ปัจจุบันรัฐบาลเกาหลีมีนโยบายด้าน ICT หลายๆ ด้านที่สำคัญ ได้แก่ (1) พยายามรักษาอันดับการเป็นประเทศที่มีการประยุกต์ใช้ ICT อันดับต้นๆ ของโลก ต่อไป (2) สนับสนุนการใช้งานด้าน ICT ในทุกอุตสาหกรรม (3) การนำ ICT ยกระดับสังคม การศึกษา สวัสดิการ ฯลฯ เพื่อการเป็น intelligence information society นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งกระทรวง SMEs and Startups เพื่อสนับสนุนและสร้างนวัตกรรมของธุรกิจรุ่นใหม่และธุรกิจขนาดเล็กอีกด้วย

ไฟล์ประกอบการบรรยาย (.pdf)