หัวข้อ : EECi ยกระดับประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ห้องสัมมนา
: Ballroom
เวลา : 13.00 – 16.15 น.

จากการที่รัฐบาลมีแนวคิดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) ขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีเป้าหมายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับประเทศพ้นกับดักรายได้ปานกลาง โดยหนึ่งในโครงการสำคัญได้แก่ โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) โดยเน้นสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่มีความเข้มข้นของงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รองรับการต่อยอดการวิจัยพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริง (Translational Research)

ปัจจุบันการพัฒนา EEC และ EECi รุดหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ในงานสัมมนาครั้งนี้ เป็นการนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องใน 2 มิติได้แก่ (1) ภาพรวมความก้าวหน้าในการดำเนินงานเชิงนโยบายจากหน่วยงานภาคนโยบายที่สำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฯลฯ และ (2) ความต้องการ โอกาส ความท้าท้าย จากมุมมองของพื้นที่และหน่วยงานวิจัยการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาด้าน Automation Robotics and Intelligent System (ARIPOLIS) ซึ่งเป็นส่วนกิจกรรมที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มีส่วนร่วมในการดำเนินการ เพื่อนำผลการให้ข้อคิดเห็น ไปปรับใช้กับการพัฒนาโครงการเชิงรูปธรรมต่อไป

กำหนดการ

12:30-13.00 น.  ลงทะเบียน

13.00 - 14.30 น.  แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดย

 1. ดร.วีระภัทร์ ตันตยาคม
  ผู้อํานวยการสํานัก สายงานโครงการลงทุน
  สํานักงานเพื่อการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 2. นายวิฑูรย์ อยู่ทิม
  รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 3. ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
  รองผู้อำนวยการ
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.15 น.  ยกระดับประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม EECi : ARIPOLIS โดย

 1. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
  ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
  รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 3. ดร.สุวัฒน์  โสภิตพันธ์
  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม
  ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)

ดำเนินรายการ โดย

ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย
รองผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สรุปเนื้อหาจากสัมมนา

การสัมมนาครั้งนี้ มีที่มาจากนโยบายรัฐบาลที่มีแนวคิดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีเป้าหมายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยหนึ่งในโครงการสำคัญได้แก่ โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) โดยเน้นสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่มีความเข้มข้นของงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รองรับการต่อยอดการวิจัยพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริง (Translational Research) ในงานสัมมนาครั้งนี้ แบ่งเป็นสองช่วงดังนี้

ช่วงแรก
เป็นการฉายภาพรวมการดำเนินงานเชิงนโยบายจากหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ ได้แก่ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กล่าวถึงภาพรวมนโยบาย EEC ของประเทศ เป้าหมายและความคาดหวังของรัฐบาล และความคืบหน้าของการดำเนินการ เช่น พระราชบัญญัติ EEC ใกล้จะคลอดแล้วประมาณเดือนตุลาคมนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉายภาพมุมมองการพัฒนาอุตสาหกรรมการลงทุนผ่านการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดของ EEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฉายภาพลงลึกถึงแผน EECi ด้าน วทน. และบทบาทของ สวทช. ต่อจุดมุ่งเน้นของแผนและปัจจัยแห่งความสำเร็จ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้าน Automation Robotics and Intelligent System (ARIPOLIS) และ BIOPOLIS

ช่วงที่สอง
เป็นการเสวนากลุ่ม หารือถึงความต้องการ โอกาส ความท้าท้าย จากมุมมองของพื้นที่และหน่วยงานวิจัยการพัฒนา เพื่อยกระดับประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม EECi โดยเฉพาะ ARIPOLIS ซึ่งประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ฉายภาพความต้องการจากภาคเอกชนและความคาดหวังต่อ EECi และ ARIPOLIS โดยมุ่งเน้นความต้องการกำลังคน นอกจากนักวิจัยแล้วยังต้องการ Engineer และ Technician ที่จะเป็นกำลังสำคัญช่วยผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง ในส่วนภาคการศึกษา เน้นประเด็นเรื่องกำลังคนเช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยความสำเร็จของแผนงานนี้ที่ต้องใช้คนขับเคลื่อน ปัจจุบันพบว่า เราผลิตกำลังคนที่มีความสามารถ (Competency) ไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสหกรรม

นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) ได้เสริมประเด็นศักยภาพของการวิจัยที่จะช่วยขับเคลื่อน ARIPOLIS ด้วยการนำเสนอตัวอย่างงานวิจัยในพื้นที่ เช่น Internet of Things (IoT) for Smart Farm ช่วยตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ แสง และปริมาณน้ำฝน และ IoT for Smart Environment ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Smart City โดยนำร่องที่ อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการ EECi ได้เช่นกัน

ไฟล์ประกอบการบรรยาย (.pdf)

แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ยกระดับประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม EECi : ARIPOLIS

Part 1

Part 2

Watch more on Youtube