หัวข้อ : แนวทางการบูรณาการเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ การจัดเก็บพลังงาน และการจัดการพลังงาน
ห้องสัมมนา
: meeting room 2
เวลา : 13.00 – 14.30 น.

เนื้อหาโดยย่อ

ร่วมเสวนาเกี่ยวกับ แนวทางการบูรณาการ (Integration) เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ (Distributed Energy Resources) การจัดเก็บพลังงาน (Energy Storage) และการจัดการพลังงาน (Demand Side Management) เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า เนื่องด้วยประเทศไทยได้มีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์จากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ มีคุณภาพและมีความมั่นคง อย่างไรก็ดีการผลิต การจำหน่ายและการบริหารการใช้ไฟฟ้า ยังมีประเด็นท้าท้ายอีกมากในระบบที่มีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์จากพลังงานหมุนเวียน

ประเด็นมุ่งเน้นในการเสวนานี้คือ (1) Smart Grid Implementation in MEA (2) Renewable Energy Integration and Energy Storage in Commercial Scale และ (3) Future Trend in Electrical Power Systems

กำหนดการย่อย

12:30-13.00 น. ลงทะเบียน

13.00-13.30 น. การบรรยายหัวข้อ “Smart Grid Implementation in MEA”
โดย นายทวีชัย กุศลสิทธารถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง

13.30-14.00 น. การบรรยายหัวข้อ “Renewable Energy Integration and Energy Storage in Commercial Scale”
โดย นายสุวัฒน์ กมลพนัส
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน
สภาอุตสาหกรรม

14.00-14.30 น. การบรรยายหัวข้อ “Future Trend in Electrical Power Systems”
โดย ดร.ชาญชัย อมรวิภาส
ผู้ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ดำเนินรายการ โดย

ดร.เจษฎา ขัดทองงาม
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สรุปเนื้อหาจากสัมมนา

แนวทางการบูรณาการ (Integration) เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ (Distributed Energy Resources) การจัดเก็บพลังงาน (Energy Storage) และการจัดการพลังงาน (Demand Side Management) ในการเสวนานี้ มุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ (1) Future Trend in Electrical Power Systems (2) Renewable Energy Integration and Energy Storage in Commercial Scale และ (3) Smart Grid Implementation in MEA ดังนี้

  1. Future Trend in Electrical Power Systems
    ดร. ชาญชัย อมรวิภาส บรรยายให้เห็นถึงแนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและการเข้ามามีบทบาทของระบบอินเทอร์เน็ตปัจจุบัน ทำให้เกิดการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) และสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ และสถานีอัดประจุ นอกจากนี้ ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยสร้างเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ตลอดจนแนวคิดของ Smart Grid, Smart Home และ Smart City รวมทั้ง Internet of Things (IoT) และ Cyber Security จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางของ Thailand Energy Policy 4.0
  2. Renewable Energy Integration and Energy Storage in Commercial Scale
    คุณสุวัฒน์ กมลพนัส บรรยายให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของ ESS ในระดับเชิงพาณิชย์ซึ่งมีบทบาทสำคัญทั้งในเรื่องของ (1) Peak-load Shifting and Frequency Regulation (2) Renewable Energy Integration และ (3) Off Grid Applications โดยที่ทั่วโลกนิยมใช้กันมากจะเป็นในเรื่องของ Pumped Hydro ดังจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมด้าน ESS มีโอกาสเติบโตสูง โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม New S-Curve และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง” เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยจะสนับสนุน “Energy Storage Giga Factory” เป็นโครงการเร่งด่วนด้วย
  3. Smart Grid Implementation in MEA 
    คุณทวีชัย กุศลสิทธารถ กล่าวแนะนำถึงขอบเขตการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64 ของพื้นที่ประเทศไทย และนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของ กฟน. ที่เกี่ยวข้องกับ ESS ตามแผน Smart Metro Grid ปี 2560 – 2564 ประกอบด้วย (1) แผนระบบไฟฟ้ามั่นคง ได้แก่ Substation Automation (SA), SCADA/EMS/DMS, FCI, LBS/FRTU, Asset Management, IT integration (2) แผนบริการมั่นใจ ได้แก่ MEA Smart Life, AMI Commercial & Industrial, Web Portal, OMSAMI Pilot Project และ (3) แผนห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Electric Vehicle (EV) & Charging Station, BEMS/FEMS/DR, Microgrid, Intelligent Street Light

ไฟล์ประกอบการบรรยาย (.pdf)

Part 1

Part 2

Part 3

Watch more on Youtube