คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 25 ก.พ. 2563 - 16.52 น.

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วม
          1. เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สถาบันการศึกษาให้การรับรอง
          2. เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
          3. เป็นผู้คิดค้น สร้างสรรค์ และเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ
          4. ต้องการพัฒนาต่อยอดผลงานให้สามารถใช้งานได้จริง หรือให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถใช้งานจริง

เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
          1. ต้องทำการกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้ทันตามกำหนดวันและเวลาของการรับสมัคร     
          2. มีผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่พัฒนาขึ้นด้วยตนเองมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 60%         
          3. หรือเป็นผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ร่วมการนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ จากโครงการประกวด/แข่งขัน NSC 2020, YSC 2020 และ U-YETI 2020
          4. ในแต่ละผลงาน อนุญาตให้มีสมาชิกร่วมพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นเยาวชนที่เคยร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" มาแล้วได้เพียง 1 คนเท่านั้น และสามารถจัดหาสมาชิกร่วมพัฒนาต่อยอดผลงานได้ร่วมแล้วไม่เกินทีมละ 4 คน โดยในแต่ละคนต้องมีหน้าที่ที่รับผิดชอบชัดเจน
          5. เป็นผลงานที่ต้องการพัฒนาต่อยอดจากการประกวดแข่งขันตาม ข้อที่ 2. และ 3 เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์  ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ ต่อชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคล (End User) อาทิ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชมเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น ฯลฯ (กรณีมี End User ที่ทดลอง/ทดสอบผลงานอยู่แล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
          6. แต่ละผลงานต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 1 ท่าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว จะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร และต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมใน Workshop 1 และ Workshop 2 ได้
          7. กรณีผลงานใดมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ต่างสถาบันการศึกษา ต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการศึกษาของผู้พัฒนาผลงานด้วย
          8. ผู้พัฒนาผลงานทุกคนในทีมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและการอบรมต่างๆ ได้ครบตามตามที่โครงการฯ กำหนด

          ทั้งนี้ หากมีเรื่องที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมที่ไม่อยู่ในทั้ง 8 ข้อข้างต้นนี้ ให้ถือผลการพิจารณาของคณะทำงานโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 8 ประจำปี 2563 เป็นที่สิ้นสุดตามแต่ละกรณี

การสมัครเข้าร่วมโครงการ    
          1. เปิดรับสมัครในช่วงเวลาของการจัดงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19: IT 2020" ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563 ณ บูธของโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
          2. เปิดรับสมัครออนไลน์ (เท่านั้น) ทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มีนาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการ

  
คุณสมบัติเพิ่มเติม (คลิปวิดีโอ)
          สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทุกผลงานที่สมัคร จะต้องทำการถ่ายทำคลิปวิดีโอ ความยาว 5-7 นาที ในการนำเสนอผลงาน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
          1. ผลงานที่สมัครเข้าร่วมคืออะไร ได้ไอเดีย หรือแรงบันดารใจมาจากอะไร
          2. พัฒนาผลงานนี้ขึ้นเพื่อประโยชน์อะไร / ใครได้ประโยชน์
          3. อธิบายการทำงาน/การใช้งาน/การเล่น มาให้เข้าใจ
          4. กรณีมีการนำไปทดลอง ทดสอบ การใช้งานกับผู้ใช้งานจริง รบกวนช่วยยกตัวอย่างประกอบ (ถ้ามี)

 

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ

            1. หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมระอุดมศึกษา      

            2. หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมระดับมัธยมศึกษา        

***กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการรับสมัคร ทางโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง***