Traffy Fondue : แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง

Facebook
Twitter
Traffy Fondue

Traffy Fondue เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาความสะอาด, ปัญหาทางเท้า และติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ โดยหน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น ภาพถ่าย, ตำแหน่งบนแผนที่ และสามารถให้ข้อมูลสถานะการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้

Traffy Fondue

จุดเด่นของ Traffy Fondue คือ

 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ปัญหาของเมือง ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือ
 2. เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 3. มีระบบแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหา ถึงผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามแบบอัตโนมัติ
 4. มีระบบของเจ้าหน้าที่สำหรับบริหารจัดการและติดตามปัญหา
 5. บริการข้อมูลทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผนงบประมาณและกำลังคน
 6. หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถตั้งกลุ่มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาของตนเองได้
Traffy Fondue

ประโยชน์ของ Traffy Fondue

ประโยชน์สำหรับประชาชน
 • มีช่องทางการแจ้งข้อมูลปัญหาเมือง
 • ติดตามผลการแก้ไขปัญหาได้
 • เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง
ประโยชน์สำหรับหน่วยงาน
 • รับทราบปัญหาของประชาชน
 • ได้รับข้อมูลเบื้องต้นสำหรับแก้ปัญหา
 • เห็นภาพรวมของปัญหา
 • นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลช่วยในการวางแผนของบประมาณบำรุงรักษา
 • ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลความน่าอยู่ของเมือง
 • มีระบบช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการและติดตามความก้าวหน้าเช่น การมอบหมาย การแจ้งเตือน การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย

หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่ต้องการบริหารจัดการพื้นที่

วิธีการใช้งาน

 • ผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบ
 • ผู้ใช้งาน ถ่ายภาพ ระบุประเภทปัญหา แจ้งรายงานปัญหา
 • หน่วยงานผู้ดูแล ได้รับแจ้งเตือนปัญหา รับเรื่อง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดำเนินการแก้ไข
 • ผู้ใช้งาน ได้รับแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหาของหน่วยงานผู้ดูแล

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตร

ดาวน์โหลด/เข้าใช้งาน

Cinque Terre
[Download]

วิจัยพัฒนาโดย:

ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ
ติดต่อ 02 564 6900 ต่อ 2622
https://its.nectec.or.th

Download แผ่นพับ

Cinque Terre
     Dowload Traffy Fondue_book