MENU
Banner

ซอฟต์แวร์

thumbnail

ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ

ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดสำหรับผู้สูงอายุ โดยอาศัยหลักการ Neurofeedback Training ในการฝึกฝนปรับเปลี่ยนรูปแบบของคลื่นสมองผ่านการเล่นเกมส์ที่ควบคุมด้วยคลื่นสมอง
thumbnail

เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ สำหรับตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

เครื่องมือประมวลผลและวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว จากความร่วมมือของเนคเทคและสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
thumbnail

ระบบเครื่องวัดแก๊สเซนเซอร์ไร้สาย

ตรวจวัดประมวลผลแก๊ส เพื่อรายงานสภาพกลิ่นและแจ้งเตือน ประยุกต์ใช้งานได้ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตร เช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเลี้ยงหมู และ ห้องเย็น
thumbnail

SmartKhaiMai : โปรแกรมนับไข่ไหม

โปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจนับเม็ดไข่ไหมและจำแนกชนิดไข่ดีไข่เสีย โดยการประมวลผลภาพ