MENU
Banner

ซอฟต์แวร์

thumbnail

NAVANURAK : เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์

วัฒนธรรมดิจิทัล เป็นกระบวนการแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บอย่างเป็นระบบและนำมาใช้ได้ง่าย โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการองค์ความรู้
thumbnail

สายวัด : โปรแกรมวัดขนาดอาหารเม็ดสัตว์น้ำ

โปรแกรมตรวจสอบขนาดอาหารสัตว์ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ช่วยให้กระบวนการผลิตได้ขนาดอาหารเม็ดที่มีขนาดตามมาตรฐาน
thumbnail

TTRS Service Platform

แฟลตฟอร์มระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินและทางการพูด สำหรับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
thumbnail

Open-D: ข้อมูลเปิดสำหรับชุมชน Application Developers และ Data Scientists

เว็บไซต์ Open-D (Beta) พัฒนาขึ้นโดยเนคเทคเพื่อให้คนไทยได้มีแหล่งรวมชุดข้อมูลแบบเปิด (Open Dataset) ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยนักพัฒนาโปรแกรมและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists)