MENU
Banner

"ทีมวิจัย TPMAP" เนคเทคให้การต้อนรับคณะสถาบันพระปกเกล้า

tpmap_kpi_workshop

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีกับการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน 65 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด แนวปฏิบัติ สามารถนำองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยมีนักวิจัยและทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) ให้การต้อนรับ

โดย คุณอรรถกร ศิริสุวรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานเนคเทค

tpmap_kpi_workshop
ระบบบริหารการจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (TPMAP)
โดย ดร.อานนท์ แปลงประสพโชค นักวิจัย ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
tpmap_kpi_workshop
tpmap_kpi_workshop
กิจกรรม TPMAP เชิงปฏิบัติการให้คณะเยี่ยมชมสถาบันพระปกเกล้า
นำโดย ดร.นวพร สุรัสวดี , ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล และทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI)
tpmap_kpi_workshop

TPMAP หรือ Thai People Map and Analytics Platform คือระบบ Big Data ของภาครัฐที่สามารถระบุได้ว่าคนจนนั้นอยู่ที่ไหน มีปัญหาในมิติอะไรบ้าง เช่น การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการรัฐ การเงิน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์กับผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้สามารถออกนโยบายแก้ปัญหาได้ตรงจุด

TPMAP สู่การนำไปใช้จริง ได้มีการนำเสนอระบบ TPMAP แก่ส่วนราชการ จังหวัดลำพูน มุกดาหาร และนครพนม ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของระบบฐานข้อมูล ได้มีโอกาสฝึกการใช้งานรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางการพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมขอความร่วมมือจากส่วนราชการร่วมดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อทดสอบและนำร่องการพัฒนาระบบ

tpmap_kpi_workshop
tpmap_kpi_workshop
TPMAP NECTEC เนคเทค สถาบันพระปกเกล้า Big Data

วันที่เผยแพร่ 8 ตุลาคม 2562 11:17