ผู้บริหารเนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะที่ปรึกษาฯ SMC เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center)

ผู้บริหารเนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะที่ปรึกษาฯ SMC เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center)

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC)

📌ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC) ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 9:00-13:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20B อาคารเบญจจินดา

Mr.Darren Heng Vice President, Commercial (Thailand) จาก SIASUN AUTOMATION (S) PTE. LTD เข้าเยี่ยมชมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

Mr.Darren Heng Vice President, Commercial (Thailand) จาก SIASUN AUTOMATION (S) PTE. LTD. ได้เข้ามาเยี่ยมชม เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง

คณะอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้แทนจาก บริษัท โตโยต้าทูโช เน็กตี้ อิเล็กทรอนิกส์ (NETH) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

SMC ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมและร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือและเยี่ยมชมห้องทดสอบมอเตอร์เนคเทค

กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เยี่ยมชม เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชม เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง โดยมีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พันธมิตรของ SMC เข้าร่วมหารือ

บริษัท ไออีบิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

บริษัท ไออีบิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ผู้พัฒนา SmartWI software เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center) ณ อาคารเนคเทค Pilot Plant เพื่อศึกษาดูงานในส่วนของ Digital Lean Learning Factory และหารือความร่วมมือจัดคอร์สฝึกอบรมด้าน Digital lean

บริษัทกุลธร เคอร์บี้ (Kulthorn Kirby – KK) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

บริษัทกุลธร เคอร์บี้ (Kulthorn Kirby – KK) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เพื่อศึกษาดูงานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติและ IIoT ในงานอุตสาหกรรม และการทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง

SMC EECi x EEC Automation Park ร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือ

นักวิจัยและทีมงาน ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เยี่ยมชม EEC Automation Park พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านอุตสาหกรรม