ผลการค้นหา

Tag: MuEye

กล้องจุลทรรศน์มิวอาย (MuEye)

กล้องจุลทรรศน์มิวอาย (MuEye) กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้มีการพัฒนาความสามารถของกล้องจุลทรรศน์อย่างต่อเนื่อง

พัฒนาศักยภาพงานวิจัยไทย ต่อยอด MuEye สู่ MuISET

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน Special Talk success case: From MuEye to MuISET นำเสนอผลงานจากห้องวิจัย สู่การริเริ่มแนวคิดเชิงธุรกิจ บ่มเพาะ Startup ด้วยต้นทุนทางปัญญา พร้อมเปิดตัว บริษัท มิวไอเซต จำกัด (MuISET) นำร่องสร้างธุรกิจจากงานวิจัย โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทค คุณรนนท์ พงศาจารุ กรรมการผู้ถือหุ้น MuISET และคุณจักรกฤษณ์ กำทองดี นักวิจัยและกรรมการผู้จัดการ MuISET ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา จากแนวคิดโครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากเครื่องสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์ภายใต้ชื่อTWI-VIS หรือเลนส์ทวิทรรศน์ติดอุปกรณ์ถ่ายภาพแบบพกพาเป็นเลนส์ที่ทำจากพอลิเมอร์ ทวิทรรศน์มีสองกำลังขยาย สามารถเปลี่ยนและเชื่อมต่อแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นกล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่ได้ โดยสามารถกำหนดกำลังขยายได้ด้วยวิธีทำเลนส์ที่มีสิทธิบัตรเฉพาะของทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายชีวิตเล็กๆ ผ่านมิวอาย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มอบเงินรางวัลและประกาศนียบัตร แก่นักเรียนผู้ชนะการประกวด โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย สำหรับโรงเรียนในโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ณ จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมชื่นชมผลงาน ชีวิตเล็กๆผ่านมิวอาย ตอนสิ่งมีชีวิตในน้ำ ผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย “โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย” ชีวิตเล็กๆผ่านมิวอาย ตอน สิ่งมีชีวิตในน้ำ..ของโรงเรียนในโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์มีดังนี้ ดังนี้ รางวัลที่ 1 น.ส.อรสา สุขสวัสดิ์ จาก ร.ร.สบเมยวิทยาคม รางวัลที่ 2 น.ส.จันทนา ไพรหอมรื่น จาก ร.ร. ขุนยวมวิทยา รางวัลที่ 3 น.ส.จามรี อภิวงศ์ จาก ร.ร.สบเมยวิทยาคม รางวัลชมเชย 4 รางวัล นายวีรศักดิ์ จันทร์ฟอง จาก ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 21

เนคเทค ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมในโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอายเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุน ร่วมพัฒนานวัตกรรม เปิดมุมมองเด็กไทย ผ่านโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวถึงการสนับสนุนของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ว่า โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอายเกิดขึ้นจากแนวคิดของโครงการ “เพื่อนคู่คิดธุรกิจนวัตกรรม” ซึ่งมุ่งส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้เป็นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจของประเทศไทย ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุน สวทช. ผ่านโครงการ “เพื่อนคู่คิดธุรกิจนวัตกรรม” ในด้านต่างๆ ได้แก่ โครงการติดอาวุธเทคโนโลยีผู้ประกอบการค้าปลีกไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การจัดงาน Springboard Smart SMEs Summit และ NSTDA Investors’ Day 2015

MuEye: เลนส์มิวอาย

กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้มีการพัฒนาความสามารถของกล้องจุลทรรศน์อย่างต่อเนื่อง