ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2013

Facebook
Twitter
กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดให้มีการประกวด Thailand Energy Awards ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน โรงงาน อาคาร บุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ ให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมประกวดโครงการดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านพลังงานทดแทน (2) ด้านอนุรักษ์พลังงาน (3) ด้านบุคลากร(4) ด้านพลังงานสร้างสรรค์ (5) ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงาน และผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 263 ราย มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2013 ในประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 72 รางวัล โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แนวคิด NECTEC Go Green จนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่น 2 รางวัล คือ
 
reward3

 

1. รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภทผู้บริหาร อาคารควบคุม ได้แก่ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 
reward3

 

 

2. รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน อาคารควบคุม ได้แก่ นายธีระศักดิ์ ประคำเวช หัวหน้างานบริหารอาคารสถานที่