เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

Facebook
Twitter

 

about-visit

 

การจัดการเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดำเนินการ/ประสานงานการต้อนรับผู้เยี่ยมชม (ภาครัฐ , ภาคเอกชน , ภาคการศึกษา) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและประทับใจ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯอีกทางหนึ่งให้เป็นที่รู้จักแก่ ภาครัฐ, ภาคเอกชน,ภาคการศึกษา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ และกลุ่มผู้เยี่ยมชมดังกล่าวในอนาคตและทำให้ผู้เยี่ยมชมรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับที่ดีเมื่อติดต่อมา และเมื่อมาเยี่ยมชมก็ได้รับการดูแลที่ดี เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมมีความรู้สึกที่ดีต่อศูนย์

บทบาท หน้าที่ และ ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการจัดการต้อนรับผู้เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 2. รับเรื่องการขอเข้าเยี่ยมชม และ พิจารณาการอนุมัติขอเยี่ยมชมตามเงื่อนไข และตามความเหมาะสม
 3. พิจารณาห้องปฏิบัติการ/นักวิจัยที่เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชม และติดต่อประสานงานเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม
 4. ดำเนินการ/ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับผู้เยี่ยมชม
 5. ดำเนินการต้อนรับผู้เยี่ยมชม
 6. ทำการเก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชม เช่น ประเมินแบบสอบถามผู้เยี่ยมชม เป็นต้น เพื่อใช้ปรับปรุงงานทางด้านการต้อนรับและผลักดันให้เกิดความร่วมมือและบรรลุ ตามเป้าหมายของศูนย์ฯ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้การปฏิบัติงานการต้อนรับผู้เยี่ยมชมทำได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการต้อนรับผู้เยี่ยมชม ต่อไปในอนาคต

ขอบข่าย

ครอบคลุมถึงการดำเนินงานเตรียมการต้อนรับและการต้อนรับผู้เยี่ยมชมของศูนย์ฯ

เงื่อนไขเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา

ผู้เยี่ยมชมเป็นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของศูนย์ฯ ได้แก่ คณะนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ที่ต้องการทำวิจัยร่วมกับศูนย์ฯ ใช้บริการทางด้านการทดสอบ ต้องการคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้เยี่ยมชม การปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อความร่วมมือในอนาคต เป็นต้น

การต้อนรับจะเป็นการบรรยายนำเสนอความรู้/ งานวิจัย จากนักวิจัย โดยจะเน้นให้นักศึกษาฟังบรรยายความรู้เชิงเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

*หมายเหตุ: ในกรณีเยี่ยมชมแล็บวิจัย อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ จะต้องเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

วันและเวลาการต้อนรับคณะเยี่ยมชม

วันอังคาร : ช่วงเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น. หรือ ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น.

การติดต่อเพื่อเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 • ทางคณะจัดทำจดหมายราชการจากมหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เยี่ยมชมศึกษาดูงาน
 • เรียน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ระบุชื่อศูนย์แห่งชาติ / สาขาเทคโนโลยี หรืองานวิจัยที่สนใจ
 • ระบุวัน / เวลา และจำนวนคณะอาจารย์ นักศึกษาที่จะมาศึกษาดูงาน
  (ศูนย์ฯ สามารถรองรับคณะได้ไม่เกิน 50 คน)

ส่ง email มาที่ : nstda_visit@nstda.or.th 

การเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

ส่ง email มาที่ : smc-business@nectec.or.th