MENU
Banner

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

about-visit

การจัดการเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดำเนินการ/ประสานงานการต้อนรับผู้เยี่ยมชม (ภาครัฐ,ภาคเอกชน,ภาคการศึกษา) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและประทับใจ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯอีกทางหนึ่งให้เป็นที่รู้จักแก่ ภาครัฐ, ภาคเอกชน,ภาคการศึกษา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯและกลุ่มผู้เยี่ยมชมดังกล่าวในอนาคตและทำให้ผู้เยี่ยมชมรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับที่ดีเมื่อติดต่อมา และเมื่อมาเยี่ยมชมก็ได้รับการดูแลที่ดี เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมมีความรู้สึกที่ดีต่อศูนย์ ฯ

บทบาท หน้าที่ และ ขอบเขตความรับผิดชอบ

  1. ดำเนินการจัดการต้อนรับผู้เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  2. รับเรื่องการขอเข้าเยี่ยมชม และ พิจารณาการอนุมัติขอเยี่ยมชมตามเงื่อนไข และตามความเหมาะสม
  3. พิจารณาห้องปฏิบัติการ/นักวิจัยที่เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชม และติดต่อประสานงานเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม
  4. ดำเนินการ/ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับผู้เยี่ยมชม
  5. ดำเนินการต้อนรับผู้เยี่ยมชม
  6. ทำการเก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชม เช่น ประเมินแบบสอบถามผู้เยี่ยมชม เป็นต้น เพื่อใช้ปรับปรุงงานทางด้านการต้อนรับและผลักดันให้เกิดความร่วมมือและบรรลุ ตามเป้าหมายของศูนย์ฯ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้การปฏิบัติงานการต้อนรับผู้เยี่ยมชมทำได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการต้อนรับผู้เยี่ยมชม ต่อไปในอนาคต

ขอบข่าย

ครอบคลุมถึงการดำเนินงานเตรียมการต้อนรับและการต้อนรับผู้เยี่ยมชมของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เงื่อนไขเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา

เป็นกลุ่มเป้าหมายของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เช่น ต้องการทำวิจัยร่วมกับศูนย์ฯ ใช้บริการทางด้านการทดสอบ ต้องการคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้เยี่ยมชม การปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อความร่วมมือในอนาคต เป็นต้น

about

วันที่เผยแพร่ 27 กันยายน 2559 14:33