MENU
Banner

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน (Walk-in)

เปิดประสบการณ์ใหม่ ! เยี่ยมชมเนคเทคแบบออนไลน์ สไตล์ New Normal ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 เนคเทค พลิกโฉมการเยี่ยมชมศึกษาดูงานวิจัยสู่รูปแบบออนไลน์ พร้อมการบรรยายจากนักวิจัยแบบ Exclusive ในหัวข้อที่คุณเลือกได้ !
Cinque Terre
ดูรายละเอียด >> เยี่ยมชมและศึกษาดูงานแบบ Online Meeting
about-visit

การจัดการเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดำเนินการ/ประสานงานการต้อนรับผู้เยี่ยมชม (ภาครัฐ , ภาคเอกชน , ภาคการศึกษา) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและประทับใจ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯอีกทางหนึ่งให้เป็นที่รู้จักแก่ ภาครัฐ, ภาคเอกชน,ภาคการศึกษา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ และกลุ่มผู้เยี่ยมชมดังกล่าวในอนาคตและทำให้ผู้เยี่ยมชมรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับที่ดีเมื่อติดต่อมา และเมื่อมาเยี่ยมชมก็ได้รับการดูแลที่ดี เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมมีความรู้สึกที่ดีต่อศูนย์

เงื่อนไขเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา

ผู้เยี่ยมชมเป็นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของศูนย์ฯ ได้แก่ คณะนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ที่ต้องการทำวิจัยร่วมกับศูนย์ฯ ใช้บริการทางด้านการทดสอบ ต้องการคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้เยี่ยมชม การปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อความร่วมมือในอนาคต เป็นต้น

การต้อนรับจะเป็นการบรรยายนำเสนอความรู้/ งานวิจัย จากนักวิจัย โดยจะเน้นให้นักศึกษาฟังบรรยายความรู้เชิงเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

*หมายเหตุ: ในกรณีเยี่ยมชมแล็บวิจัย อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ จะต้องเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

วันและเวลาการต้อนรับคณะเยี่ยมชม

วันอังคาร และวันพฤหัสบดี

ช่วงเช้า เวลา 9.00 - 12.00 น. หรือ ช่วงบ่าย เวลา 13.30 - 16.00 น.

การติดต่อเพื่อเยี่ยมชมศูนย์ฯ

- ทางคณะจัดทำจดหมายราชการจากมหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- ระบุสาขาเทคโนโลยี หรืองานวิจัยที่คณะ
สนใจ

- ระบุวัน/ เวลา และจำนวนคณะอาจารย์ นักศึกษาที่จะมาศึกษาดูงาน (ศูนย์ฯ สามารถรองรับคณะได้ไม่เกิน 70 คน)

- เมื่อจดหมายดังกล่าวผ่านการลงนามจากผู้บริหารหน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาทำสำเนาส่งมาที่ email: pbrs@nectec.or.th 

- สำหรับจดหมายฉบับจริงท่านสามารถส่งไปรษณีย์ มาที่
งานประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ผู้ระสานงาน

คุณปวีณา ครุฑธาพันธ์ และ คุณสายพิณ ธนะศิริวัฒนา
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทร: 0 2564 6900 (ต่อ 2332 หรือ 2336)
email: pbrs@nectec.or.th 


ตัวอย่างจดหมาย

Cinque Terre
ดาวน์โหลดตัวอย่างจดหมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว