คณะกรรมการบริหาร

Facebook
Twitter

คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ตามคำสั่ง กวทช. ที่ 7/2565

นายวันชัย พนมชัย

ประธานกรรมการ

นายชูกิจ ลิมปิจำนงค์

รองประธานกรรมการ

นายดนุชา พิชยนันท์

กรรมการ

นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช

กรรมการ

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

กรรมการ

นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง

กรรมการ

นายวันประชา เชาวลิตวงศ์

กรรมการ

นายประภาส จงสถิตวัฒนา

กรรมการ

นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง

กรรมการ

นายพชร อารยะการกุล

กรรมการ

นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ

กรรมการ

นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ

กรรมการ

นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวกัลยา อุดมวิทิต

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ