MENU
Banner

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ มีความเป็นเลิศ ซึ่งสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดจนภูมิภาค

พันธกิจ

ดำเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ วิศวกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เข้มแข็งอยางยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร ตลอดจนเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนของประเทศ

about-vision

ทิศทางการดำเนินงาน

about-vision
ทิศทางการดำเนินงาน : “มุ่งสู่ผลงานที่มีความหมาย ด้วยความใส่ใจซึ่งกันและกัน”

CARE

 • Co-creation การวิจัยและพัฒนาที่มุ่งสู่การร่วมสร้างสรรค์คุณค่ากับลูกค้าและผู้ใช้งาน
 • Agility มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลิตภาพให้สูงขึ้น
 • Relevance การวิจัยและพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและประชาคมโลก นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ยกระดับการพัฒนา และก่อเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในทุกระดับ
 • Excellence การวิจัยและพัฒนาที่มีความเป็นเลิศ ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ก่อเกิดนวัตกรรม มุ่งสู่การยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลก

กลยุทธ์การดำเนินงาน

 1. สร้างความแตกต่าง (Differentiate) ของผลงานและการประยุกต์ใช้งานก่อนนำไปสู่ความเป็นเลิศในด้านนั้น
 2. ให้ความสำคัญกับโครงการภายใต้ Flagship ของเนคเทคได้แก่ Smart Health, Smart Farm, Digitized Thailand และ Smart Service
 3. ริเริ่มให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะมีความสำคัญในอนาคตในสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 4. สื่อสารกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งระดับนโยบาย ระดับผู้รับประโยชน์ (Stakeholder) และระดับองค์กร

โครงสร้างและการบริหารองค์กร

 • จัดสร้างโครงสร้างการบริหารให้มีระบบที่มีความชัดเจน โปร่งใส มีประสิทธิภาพสูง กระชับรวดเร็ว สามารถให้ถูกตรวจสอบได้ทุกเวลา พร้อมทั้งกำหนดผู้บริหารที่มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจตามความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • ใช้ระบบการบริหารคุณภาพ การติดตาม วัดและประเมินผลการดำเนินงานทุกระดับ นำเอาระบบ Balanced Scorecardมาใช้เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างสมดุล และสามารถวัดเทียบกับหน่วยงานระดับเดียวกันทั้งในและต่างประเทศได้
 • พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส คล่องตัว ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม และกลยุทธ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที
 • ส่งเสริมให้เกิดทีมทำงานในระดับต่างๆภายในเนคเทค และการทำงานร่วมกับพันธมิตร ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างความสามารถในการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม

การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้ได้รับประโยชน์ (Stakeholder)

 • มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชน นักวิจัย และสถาบันการศึกษาภายใต้ความร่วมมือโครงการวิจัยพัฒนา ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย และศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน
 • ให้ความสำคัญกับโครงการที่สร้างผลกระทบ (Impact) ทั้งจำนวนภาพรวมอุตสาหกรรมและจำนวนบริษัทที่เข้าร่วม

การสร้างเครือข่ายพันธมิตร

 • ทำงานร่วมกับสมาคมวิชาชีพ สมาคมอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ผลักดันการใช้มาตรฐานเปิดและเทคโนโลยีที่พัฒนาได้เองในประเทศ ร่วมมือทำให้เกิดโครงการนำร่องในภาครัฐที่ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศ
 • ร่วมกับหน่วยงานพัฒนานโยบาย และหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม เพื่อให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงและทำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการตัดสินใจ

นโยบายการ Spin-off

 • สนับสนุนให้กลุ่มงาน/โครงการที่มีขีดความสามารถ และเริ่มมีภารกิจเฉพาะ ให้สามารถเติบโตและมีระบบบริหารจัดการที่ดูแลตนเองได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และทำให้ศูนย์เป็น Learning and Lean Organization ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน
about

วันที่เผยแพร่ 27 กันยายน 2559 14:32