MENU
Banner

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นฐานรากสำคัญ ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศขั้นสูงของประเทศ

พันธกิจ

 • เป็นเครื่องจักรสำคัญในการสร้างฐานรากทาง เทคโนโลยีให้ประเทศ
 • ร่วมกับพันธมิตรผลักดันให้เกิดระบบนิเวศน์ของการใช้เทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาขึ้น
 • เตรียมความพร้อมงานวิจัยเทคโนโลยีแห่งอนาคต
about-vision

ทิศทางการดำเนินงาน

about-vision
ทิศทางการดำเนินงาน :Ready to be proud "TOGETHER"

TOGETHER

 • Ready to be proud "TOGETHER" ร่วมสร้างความภาคภูมิใจไปด้วยกัน

กลยุทธ์การดำเนินงาน

 1. สร้างความแตกต่าง (Differentiate) ของผลงานและการประยุกต์ใช้งานก่อนนำไปสู่ความเป็นเลิศในด้านนั้น
 2. มุ่งสู่เป้าหมายหลัก ทั้ง 8 ด้าน (TOPs : Target Output Profiles) ได้แก่ ด้านบูรณาการข้อมูลประชากร อุตสาหกรรมอัจฉริยะ เซนเซอร์คุณภาพสูง การศึกษาอัจฉริยะ เกษตรแม่นยำ เอไอสัญชาติไทย ไอทีเพื่อสุขภาพ และ เมืองอัจฉริยะ
 3. ริเริ่มให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะมีความสำคัญในอนาคตในสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 4. สื่อสารกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งระดับนโยบาย ระดับผู้รับประโยชน์ (Stakeholder) และระดับองค์กร
NECTEC 8TOPs

โครงสร้างและการบริหารองค์กร

 • จัดสร้างโครงสร้างการบริหารให้มีระบบที่มีความชัดเจน โปร่งใส มีประสิทธิภาพสูง กระชับรวดเร็ว สามารถให้ถูกตรวจสอบได้ทุกเวลา พร้อมทั้งกำหนดผู้บริหารที่มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจตามความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • ใช้ระบบการบริหารคุณภาพ การติดตาม วัดและประเมินผลการดำเนินงานทุกระดับ นำเอาระบบ Balanced Scorecardมาใช้เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างสมดุล และสามารถวัดเทียบกับหน่วยงานระดับเดียวกันทั้งในและต่างประเทศได้
 • พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส คล่องตัว ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม และกลยุทธ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที
 • ส่งเสริมให้เกิดทีมทำงานในระดับต่างๆภายในเนคเทค และการทำงานร่วมกับพันธมิตร ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างความสามารถในการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม

การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้ได้รับประโยชน์ (Stakeholder)

 • มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชน นักวิจัย และสถาบันการศึกษาภายใต้ความร่วมมือโครงการวิจัยพัฒนา ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย และศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน
 • ให้ความสำคัญกับโครงการที่สร้างผลกระทบ (Impact) ทั้งจำนวนภาพรวมอุตสาหกรรมและจำนวนบริษัทที่เข้าร่วม

การสร้างเครือข่ายพันธมิตร

 • ทำงานร่วมกับสมาคมวิชาชีพ สมาคมอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ผลักดันการใช้มาตรฐานเปิดและเทคโนโลยีที่พัฒนาได้เองในประเทศ ร่วมมือทำให้เกิดโครงการนำร่องในภาครัฐที่ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศ
 • ร่วมกับหน่วยงานพัฒนานโยบาย และหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม เพื่อให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงและทำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการตัดสินใจ

นโยบายการ Spin-off

 • สนับสนุนให้กลุ่มงาน/โครงการที่มีขีดความสามารถ และเริ่มมีภารกิจเฉพาะ ให้สามารถเติบโตและมีระบบบริหารจัดการที่ดูแลตนเองได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และทำให้ศูนย์เป็น Learning and Lean Organization ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน

วันที่เผยแพร่ 27 กันยายน 2559 14:32

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว