วิสัยทัศน์

Facebook
Twitter

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค มุ่งเน้นการทำงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิดระบบนิเวศของการใช้งานเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศขั้นสูง ผ่านโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ และ เครือข่ายพันธมิตร ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 สำหรับการเป็นฐานรากสำคัญด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศขั้นสูงของประเทศไทย เนคเทคจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างฐานรากสำคัญ ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศขั้นสูงของประเทศ”

องค์กรชั้นนำ คือ ความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกระดับในการใช้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อผลักดันเนคเทคไปสู่องค์กรระดับ “ชั้นนำ” ของประเทศ

สร้างฐานรากสำคัญ คือ การวางบทบาทของเนคเทค ที่ต้องการเป็น “ผู้สร้างฐานรากสำคัญ” ทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ให้กับประเทศไทย 

ฐานรากสำคัญ คือ ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในระดับแพลตฟอร์มแห่งชาติ National Platform ด้วยเกณฑ์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1) Innovative & Social Friendly คือ แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยแกนเทคโนโลยีขั้นสูง (Core-Technology Excellence) แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้งานได้ง่าย (Easy to Use)

2) Popularity คือ เป็นที่รู้จักและใช้งานแพร่หลาย วัดได้จากมิติจำนวนผู้ใช้งานและความถี่ในการใช้งาน ทั้งนี้ในมิติจำนวนจะวัดในระดับประชาชนทั่วไปที่ได้ประโยชน์จากตัวแพลตฟอร์มแม้ว่าจะไม่่ได้เป็นผู้ใช้งานโดยตรง เทียบเคียงกับการเป็นลูกค้าขั้นสุดท้ายของแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่แพลตฟอร์มของเนคเทค จะเป็นที่รู้จักและถูกใช้งานแพร่หลายได้ คือ นอกจากจะสร้างประโยชน์กับผู้ใช้ได้แล้ว ควรต้องช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมโดยการเพิ่มโอกาส (Empower) ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของประชาชนเพิ่มเติมขึ้นด้วย

3) Business Model & Investment Attraction คือ เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับตัวเองได้จากการที่มีโมเดลธุรกิจและระบบนิเวศรองรับ (Ecosystem) สร้างประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ที่โดดเด่นและดึงดูด (Compelling User Experience, Compelling UX) ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนและพันธมิตรให้ช่วยลงทุนและสนับสนุนตัวแพลตฟอร์มให้ยั่งยืน 

พันธกิจ

 • ร่วมกับพันธมิตรผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของการใช้เทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาขึ้น
 • เป็นเครื่องจักรสำคัญในการสร้างฐานรากทางเทคโนโลยีให้ประเทศ
 • เตรียมความพร้อมงานวิจัยเทคโนโลยีแห่งอนาคต

กลยุทธ์การดำเนินงาน

กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อผลักดันองค์กรให้ขับเคลื่อนได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ รวม 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

 1. สร้างความเข้มแข็งและเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้วยการสร้างงานวิจัยมุ่งเป้าตาม Target Output Profiles (TOPs) เน้น focus ที่ผลงานเป้าหมายที่ชัดเจน (Objective Key Result, OKR)
 2. สร้างฐานรากและความเป็นเลิศงานวิจัยเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเพื่อรองรับความเข้มแข็งในอนาคต
 3. สร้างและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายทั้งวิจัยและถ่ายทอดทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการเกิด ecosystem และแหล่งทุนวิจัยใหม่
 4. พัฒนา ศักยภาพบุคลากร และระบบสนับสนุน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงขององค์กร (agility & resilience) ในมิติเชิงรุกแบบมุ่งเป้า (customization)

กรอบทิศทางการวิจัยและพัฒนา

ภาพรวมกรอบทิศทางงานวิจัยและพัฒนาของเนคเทค ประกอบด้วย

 

 • 8 Target Output Profiles (TOPs)
  หรือกลุ่มของผลผลิตเป้าหมายร่วมขององค์กรที่จะส่งมอบให้กับประเทศรวม 8 กลุ่ม
 • 2 เทคโนโลยีสำหรับอนาคต (Frontier Technology) ได้แก่
  • แพลตฟอร์มระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ (Quantum Computing & Engineering)
  • เทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ (Terahertz : THz)
 • 2 โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนา National S&T Infrastructure (NSTI) ได้แก่
  • ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center : TMEC)
  • ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (Thai Supercomputer Center : ThaiSC) และศูนย์นวัตกรรมกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center : SMC)

โครงสร้างและการบริหารองค์กร

 • จัดสร้างโครงสร้างการบริหารให้มีระบบที่มีความชัดเจน โปร่งใส มีประสิทธิภาพสูง กระชับรวดเร็ว สามารถให้ถูกตรวจสอบได้ทุกเวลา พร้อมทั้งกำหนดผู้บริหารที่มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจตามความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • การปรับสภาวะแวดล้อมการทำงานภายใน  ให้มีความยืดหยุ่น เอื้อต่อการพัฒนารากฐานงานวิจัยใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการทำงานข้ามทีมทั้งข้ามหน่วยวิจัยภายในเนคเทค และข้ามศูนย์ฯ ภายใน สวทช. 
 • ใช้ระบบการบริหารคุณภาพ ในการการติดตาม วัดและประเมินผลการดำเนินงานทุกระดับ และได้นำเอาระบบ Balanced Score Card มาใช้เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างสมดุล สามารถวัดเทียบกับหน่วยงานระดับเดียวกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
 • พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส คล่องตัว ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม และกลยุทธ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการสร้างความสามารถในการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม
 • ส่งเสริมให้เกิดทีมทำงานในระดับต่าง ๆ ภายในเนคเทค และการทำงานร่วมกับพันธมิตร ภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน

การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้ได้รับประโยชน์ (Stakeholder)

 • มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชน นักวิจัย และสถาบันการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือโครงการวิจัยพัฒนา ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย และศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน
 • ให้ความสำคัญกับโครงการที่สร้างผลกระทบ (Impact) ทั้งจำนวนภาพรวมอุตสาหกรรมและจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
 • ทำงานร่วมกับสมาคมวิชาชีพ สมาคมอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ผลักดันการใช้มาตรฐานเปิดและเทคโนโลยีที่พัฒนาได้เองในประเทศ ร่วมมือทำให้เกิดโครงการนำร่องในภาครัฐที่ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศ
 • ร่วมกับหน่วยงานพัฒนานโยบาย และหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม เพื่อให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงและทำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการตัดสินใจ
 • ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการไปยังหน่วยงานระดับนานาชาติ องค์กร หรือสมาคมวิชาการนานาชาติที่มีชื่อเสียง ตลอดจนการทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ การรับทุนวิจัย และการขยายผลงานวิจัยไปยังต่างประเทศ

นโยบายการ Spin-off

เป็นกลไกผลักดันงานวิจัยที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถนำเทคโนโลยีขยายผลในเชิงพาณิชย์ โดยสนับสนุนให้บุคลากร กลุ่มงาน/ โครงการที่มีขีดความสามารถ มุ่งเน้นการสร้างธุรกิจจากฐานงานวิจัยเชิงลึก และเริ่มมีภารกิจเฉพาะ ให้สามารถเติบโตออกไปเป็นบริษัท Deep-tech Start up มีระบบบริหารจัดการที่ดูแลตนเองได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการ และทำให้ศูนย์เป็น Learning and Lean Organization ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน และยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างเนคเทค พันธมิตร กับบริษัท Start up เพื่อผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของการใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

Ready to be proud "TOGETHER"

Ready to be proud "TOGETHER" ร่วมสร้างความภาคภูมิใจไปด้วยกัน