ผู้บริหาร

Facebook
Twitter

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล

รองผู้อำนวยการ

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์

รองผู้อำนวยการ

ดร.ศวิต กาสุริยะ

รองผู้อำนวยการ

ดร.กัลยา อุดมวิทิต

รองผู้อำนวยการ