ผู้บริหาร

Facebook
Twitter
 
 
 
ผู้บริหารเนคเทค

(วาระดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน)