ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2012

Facebook
Twitter
reward4

รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง The Synergy Hall อาคาร C ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) กรุงเทพฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “Thailand Energy Awards 2012” ให้กับองค์กรและผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน จำนวน ๕๖ ราย จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้งในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ตลอดจนเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจ ได้นำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ร่วมงานประกอบด้วย นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลกว่า ๓๐๐ คน

ในปีนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถคว้าสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thailand Energy Awards 2012 รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุม โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นผู้รับมอบรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

reward4

ผลงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเนคเทคทุกคน ที่ช่วยกันสนับสนุนและผลักดันเพื่อมุ่งไปสู่… NECTEC Go Green ผ่านกลไกสำคัญ คือ ทีมงานด้านการจัดการพลังงาน ของอาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารให้ดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านผู้ดูแลห้อง Server ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และด้านเทคนิค ได้ร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยดำเนินการบริหารจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดความรู้ภายในศูนย์ฯ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม Energy Saving Champion NECTEC Talk Walk Rally การจัดอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoPs (Community of Practices) เช่น Technical Energy Saving, Go Green, 5s Activity และแบ่งปันความรู้ผ่าน NECTEC Intranet และ https://www.facebook.com/NECTECGoGreen เป็นต้น รวมถึงยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น โครงการวิจัยเพื่อการประหยัดพลังงาน โครงการ ๕ ส สร้างสรรค์และนวัตกรรม กิจกรรม NECTEC Go Green และกิจกรรม Big Clean & Green Day เป็นต้น

reward4
reward4

นอกจากนี้ ทีมงานยังได้นำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้เกิดการลดใช้พลังงานและประยุกต์ใช้งานจริงภายในอาคาร อาทิ อุปกรณ์ Motion Sensor ควบคุมการเปิด- ปิดไฟแสงสว่างในห้องน้ำ และไฟแสงสว่างบริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนกลางของอาคาร ระบบระบายความร้อนชุด Condensing Unit ระบบปรับอากาศ พัฒนาหลอดไฟชนิด LED แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ สำหรับไฟส่องสว่างกระจกในห้องน้ำ พัฒนาระบบบริหารการประชุม เพื่อลดการใช้กระดาษในการประชุมของสำนักงาน เป็นต้น