วัตถุประสงค์

Submitted by jantakorn on Tue, 07/26/2022 - 14:11

1. เพื่อพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษาด้วยการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากภาคการศึกษาสู่การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมตามแนวทาง Outcome-Based Education
2. เพื่อพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีความสามารถสูงด้านเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนากระบวนการและระบบการผลิตอัตโนมัติ ซึ่งมีความต้องการสูงในปัจจุบันและมีแนวโน้มสูงยิ่งขึ้นในอนาคตและตอบสนองการพัฒนาประเทศสู่ยุคดิจิทัล                             
3. เพื่อสร้างแรงงานฝีมือที่มีทักษะด้าน Industrial IoT และระบบอัตโนมัติเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม
4.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Industrial IoT และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ