กลุ่มเป้าหมายโครงการ

Submitted by phinyada on Tue, 07/26/2022 - 14:13

   

      • ครูและนักเรียน (ระดับปวส.) ในสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ EEC ในสาขาต่อไปนี้ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ เทคนิค         
       คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
     • โรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ System Integrator ในเขตพื้นที่ EEC
     • ผู้ประกอบการผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงงาน (System Integrator)