MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

เนคเทครับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ​ ปี61

“งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม
thumbnail

เนคเทค-สวทช. ร่วมลงนาม MOU โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ศูนย์ TTRS)

เนคเทค-สวทช. ร่วมกับ กสทช. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และ มูลนิธิคนตาบอดไทย เดินหน้าโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) และโครงการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม
thumbnail

ผลการประกวด การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน "EPUB 3" ครั้งที่ 2

เนคเทค-สวทช. ผลักดันการสร้างสื่อที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เปิดเวทีประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 เป็นปีที่ 2
thumbnail

เปิดตัวโครงการ "Asi@Connect" เครือข่ายสนับสนุนการศึกษาวิจัย​ในภูมิภาคเอเชีย

"Asi@Connect" โครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการใช้งานเครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัยในภูมิภาคเอเชีย