SMC ต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อํานวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

SMC ต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อํานวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สวทช.

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ”

SMC ร่วมกับ กรอ. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ”

SMC ต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท ไอคิวบ์ จำกัด

SMC ต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากบริษัท ไอคิวบ์ จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยังยืน (SMC Learning Center) และประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปทุมมา อาคารเนคเทค สวทช.

SMC ต้อนรับคณะผู้แทนจากBossard (Thailand) Limited

คณะผู้แทน จากบอสสาร์ด (ประเทศไทย) ได้เข้าเยี่ยมชมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง และได้ร่วมหารือในส่วนของ Smart Warehouse for Smart Factory Platform และ UNAI Platform (แพลตฟอร์มอยู่ไหน)

ส่อง Roadmap ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Smart Factory “Daisin” นำ IDA Platform ช่วยยกระดับกระบวนการผลิต

ไดซินได้ร่วมเป็นหนึ่งในโรงงานนำร่องใช้งาน IDA Platform แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial IoT and Data Analytics Platform) เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการไปสู่เป้าหมาย Smart Factory

SMC เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะผู้แทนบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

SMC ให้การต้อนรับคณะผู้แทนบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าพบและประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเนคเทค สวทช.

SMC ร่วมกับ TDS จัดอบรม Industrial Automation Training Systems รุ่นที่ 4

บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) จัดกิจกรรมอบรม “Industrial Automation Training Systems” รุ่นที่ 4

SMC ต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ผู้แทน บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) เข้าพบและประชุมหารือแนวทางความร่วมมือศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช เดินหน้าต่อยอด IDA Platform ยกระดับกระบวนการผลิตสู่ Industry 4.0

คณะผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากร เนคเทค สวทช. เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ IDA Platform ณ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์และน้ำมันพืช ภายใต้แบรนด์ “กุ๊ก”

พลิกโฉมการผลิตจากข้อมูลอุตสาหกรรม เนคเทค สวทช. รับฟังผลการใช้งาน IDA Platform พร้อมหารือโอกาสนำเทคโนโลยียกระดับการผลิต บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด

คณะผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากร เนคเทค สวทช. เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ IDA Platform ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด จ. พระนครศรีอยุธยา