ผลการค้นหา

Tag: NECTEC Hall of Fame

[Hall of Fame] นักวิจัยเนคเทค-สวทช. คว้า Certified ScrumMaster®

ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์ นักวิจัย หน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ (NCCPI) ทีมทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) ได้รับ Certified ScrumMaster® อย่างเป็นทางการ ซึ่งมอบให้โดย SCRUM ALLIANCE® เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2562 ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเนคเทค-สวทช. ร่วมแสดงความยินดี ________________________________________________________ ข้อมูล | ฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาองค์กร (PSD)  NECTEC Hall of fame, NECTEC Hall of fame 2019, รางวัลระดับนานาชาติ วันที่เผยแพร่ 24 เมษายน 2562 17:48

2 ผลงานเนคเทค คว้ารางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 47 ที่เจนีวา

2 ผลงานเนคเทค คว้ารางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 47 ที่เจนีวา

[Hall of fame] นักวิจัยเนคเทคคว้ารางวัลมูลนิธิโทเร ประจำปี 2561

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยด้านระบบเครื่องกลไฟฟ้า เนคเทค-สวทช.ผู้ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคลจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยด้านระบบเครื่องกลไฟฟ้า จากเนคเทค-สวทช. เป็นผู้ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล ของมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี โดยมี ฯพณฯ ท่าน พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องค์มนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้อง Grand Hall โรงแรม The Athenee ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ในโอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสวทช. ร่วมด้วย ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ และเพื่อนๆ ทีมนักวิจัยเนคเทค-สวทช. ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจมูลนิธิโทเร

[Hall of Fame] นักวิจัยเนคเทคคว้ารางวัล Best Presentation จากเวที IEEE Conference

เนคเทค-สวทช. โดย ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (SEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ได้รับรางวัล Best Presentation จากการนำเสนอบทความเรื่อง Security Implementation for Authentication in IoT Environments ภายใต้ Session ด้าน Data Encryption and Information Security ในงานประชุมวิชาการ IEEE International Conference on Computer and Communication Systems ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Nanyang Technological University (one-north Campus) ประเทศสิงคโปร์ รางวัล Best Presentation นี้จะมอบให้แก่ผู้นำเสนอ 1 คนในแต่ละ Session

[Hall of Fame] “ทันระบาด” คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณในวันนักประดิษฐ์ 2562

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 และรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับในงานปีนี้ “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ผลงานเรื่อง “ทันระบาด: ชุดซอฟต์แวรสนับสนุนการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก” รางวัลประกาศเกียรติคุณ พัฒนาโดย

[Hall of Fame] เนคเทคนำ “เครื่องช่วยฟังควบคุมด้วยสัญญาณสมอง” คว้ารางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ 2562

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 และรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับในงานปีนี้ “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยฟังควบคุมด้วยสัญญาณสมอง” คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก พัฒนาโดย

[Hall of Fame] NETPIE แพลตฟอร์มไอโอทีสัญชาติไทยโดยเนคเทคคว้ารางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ 2562

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 และรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับในงานปีนี้ “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ผลงานเรื่อง “แพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง” (Network Platform for