ผลการค้นหา

Tag: NECTEC Hall of Fame

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์” เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์” เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

“ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย” ผอ.เนคเทค-สวทช. รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

“ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย” ผอ.เนคเทค-สวทช. รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563