“สายวัด” ซอฟต์แวร์วัดขนาดอาหารกุ้ง

ลดเวลา เพิ่มมาตรฐานด้านอาหารกุ้ง เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบขนาดอาหารสัตว์ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำ

เนคเทค สวทช. จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ด้านความปลอดภัยและสมรรถนะพื้นฐาน

มีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็น

กระทรวง ศธ. และ อว. ผนึกกำลัง 4 พันธมิตรด้านการศึกษา พัฒนาผู้เรียน ผู้สอน เติมทักษะด้าน AI ควบคู่จริยธรรมการนำไปใช้ประโยชน์จาก AI

ความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการสอนปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสถาบันการศึกษา

SMC Academy “Shared Knowledge and Experience” ประสบการณ์จากกูรูตัวจริงสายอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0

การพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับยุคนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องใส่ใจอย่างมากในปัจจุบัน

2 ผลงานวิจัย เนคเทค สวทช. ร่วมโชว์ในสัมมนา สพร. หวังสร้างความร่วมมือขยายผลประยุกต์ใช้สนับสนุนด้านการแพทย์

2 ผลงานวิจัย เนคเทค สวทช. ร่วมโชว์ในงานสัมมนาสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หวังสร้างความร่วมมือ ขยายผลประยุกต์ใช้สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

เนคเทค สวทช. มอบใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้กับบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

DTEC มอบใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ CALA Security รุ่น 1.X.X ให้กับนายปริญญา ผลพฤกษสกุล ประธานบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด