รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าอบรมฯ

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 12 พ.ย. 2562 - 21.42 น.

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล สำหรับระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 1
No. คำหน้า ชื่อ นามสกุล ระดับการศึกษา คณะที่จบการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา สถาบันการศึกษา
1 นางสาว กัญจน์ณัฏฐ์ หอมทรัพย์ ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 นางสาว กัญญารัตน์ ภูริศรี ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 นาย กัณฑ์เอนก หงส์จิตตินันท์ ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 นางสาว เจนจิรา นัยสุภาพ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 นาย ชิษณุพงศ์ บูรณะ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6 นางสาว ณัฐณิชา จารุวัฒนศักดิ์ ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
7 นาย ดาโรจน์ มาคาน ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 นาย ธีรชัย ผดุงพล ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9 นาย นพฤทธิ์ เรืองฤทธิ์ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10 นาย นราวิชญ์ สุขเอี่ยม ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
11 นางสาว เนตรชนก ราษฎร์นิยม ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12 นางสาว ประภัสสร บุญทริกศิริ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13 นางสาว ปวีณา โพธิ์พุฒ ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
14 นางสาว ปัญจพร เอื้ออิฐผล ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 นาย พงศ์นที ทองใบ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
16 นาย พรเทพ ศรีสังข์ ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 นางสาว พรศิริ เบ็ญจพรเลิศ ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
18 นางสาว พัชราพรรณ ทองคำ ระดับปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 นางสาว พัชริดา สาเกตุ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
20 นาย พีธาณัส กิจประเสริฐ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 นางสาว มณีวรรณ อยู่นุช ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
22 นางสาว เมธาวี เจ็งธรรม ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
23 นางสาว รวินันท์ พรหมฉิม ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
24 นางสาว รัชฎาภรณ์ ศรีวิชัย ระดับปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25 นางสาว รัตติกานต์ วิบูลย์พานิช วิบูลย์พานิช ระดับปริญญาโท สถิติประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
26 นางสาว รัตนนารี แก้วเตชะ ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
27 นางสาว รุจิเรข มณีรัตน์ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 นาย วรพล บันดิต ระดับปริญญาตรี วิศวกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
29 นางสาว วรินทร พรอภิโชติ ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
30 นางสาว วิชยา วิเชียรฉาย ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
31 นางสาว ศราวดี สุนทรประทม ระดับปริญญาตรี วิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
32 นางสาว ศรีเสาวลักษณ์ สังขวิจิตร ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 นาย ศิวกร อนันต์เอื้อ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 นาย ศุภกิตต์ ยุติธรรมวรวาท ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
35 นาย ศุภณัฐ เหลลี่ยมพิทักษ์ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 นาย สมพงษ์ สงเคราะห์ ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
37 นางสาว สมฤดี เเจ่มใส ระดับปริญญาตรี วิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
38 นาย สายฟ้า ขันธศักดิ์ ระดับปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
39 นาย เสรีภาพ ล้วนดี ระดับปริญญาตรี วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
40 นางสาว เสาวลักษณ์ รุ่งรัตน์ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
41 นางสาว อภิญญา สารสินธุ์ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 นาย อรัญ คุณอารี ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
43 พระ อรัญยุทธ์ ฐิตคนฺโธ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ