ประโยชน์และสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: พ. 30 ต.ค. 2562 - 15.27 น.

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม

  1. เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ พื้นฐานทฤษฎีสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ แนวความคิดคุณภาพเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในด้านกระบวนการพัฒนาและด้านผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ รวมทั้งกระบวนการพื้นฐานทดสอบซอฟแวร์ ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้

  2. เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ นิยามของระดับการทดสอบซอฟแวร์ กลุ่มบุคลที่รับผิดชอบ กลยุทธ์ในการทดสอบ กระบวนการของ ระดับ การทดสอบซอฟแวร์ เงื่อนไขความสำเร็จของ ระดับการทดสอบ     ซอฟแวร์

  3. เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการทดสอบแบบ Static Testing รวมถึง การสร้างกรณีทดสอบด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น Black-Box, White-box และ Experience-based

  4. เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ การบริหารจัดการงานทดสอบได้ ในกระบวนการต่างๆ เช่น การวางแผนและประมาณการติดตามและควบคุม การจัดการคอนฟิกกูเรชัน ความสี่ยง และการบริหารจัดการข้อผิดพลาด ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ รวมถึงการแนะนำแนวทางการพิจารณาเครื่องมือต่างๆ       ที่ช่วยในการทดสอบ

  5. สามารถนำหลักการทดสอบซอฟต์แวร์ไปใช้ในงานจริงได้ โดยใช้องค์ความรู้ การทดสอบซอฟต์แวร์  ขั้นพื้นฐานระดับสากลตาม ISTQB และ คุณลักษณะคุณภาพซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC25010:2011


สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม

  1. ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการอบรม

  2. ใบแจ้งคะแนนตัวอย่างข้อสอบ ISTQB – CTFL Syllabus 2018