วัตถุประสงค์

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: พ. 30 ต.ค. 2562 - 15.21 น.

วัตถุประสงค์

        เนื่องจาก ในปัจจุบันประเทศไทย มีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ฯ นั้นมีความสามารถทำงานได้ตรงความต้องการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงประเด็นปัญหาในหลายๆ ด้านที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อาทิ
      1) ปัญหาผู้ผลิตโฆษณา คุณสมบัติการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง
      2) ปัญหาความไม่ปลอดภัยจากผู้ไม่ประสงค์ดี หรือ ผู้ใช้งานถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว
      3) ปัญหาผู้ผลิตนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานที่ผู้ออกกฎได้ประกาศไว้

        ทั้งนี้หากมีการดำเนินการทดสอบซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานในระดับสากล ก็จะเป็นส่วนช่วยป้องกันปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นได้

        จากความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพการทดสอบของซอฟต์แวร์ในประเทศไทย เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของวิศวกร ทดสอบซอฟต์แวร์ ตามหลักการของ มาตรฐานสากลที่จะช่วยให้ระบบซอฟต์แวร์ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบมีคุณภาพ และได้ตามมาตรฐานในระดับสากลดังนั้น โครงการจัดตั้งบริการทดสอบ และวิจัยวิธีการทดสอบระบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี ซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบ ภายใต้กลุ่มงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT) ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (NECTEC) จึงกำหนดให้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากลสำหรับระดับพื้นฐาน (Software Testing Boot Camp: Foundation level) ซึ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมอบรม เป็นผู้สนใจด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ วิศวกรทดสอบซอฟต์แวร์ ให้ได้ความรู้ในด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ ตามคณะกรรมการการทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล (International Software Testing and Qualifications Board - ISTQB) และ คุณลักษณะ คุณภาพซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC25010:2011

        ในการพัฒนาศักยภาพวิศวกรทดสอบซอฟต์แวร์ดังกล่าวนั้น เป็นไปตามแผนการอบรมฯ ของโครงการนี้ซึ่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครั้งนี้